Dags för en ny skogspolitik

Hur skogen används och brukas berör oss alla. Mer än halva Sverige är täckt av skog, men det har aldrig funnits så lite av den biologiskt rika naturskogen som det gör idag. Vi behöver en ny skogspolitik för att möta framtidens utmaningar, en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

En naturskog skyddad för sina höga biologiska och sociala värden.

Dagens skogspolitik utformades i början av 1990-talet. På 20 år har mycket hänt som ändrat förutsättningarna för hur vi kan och bör använda skogen. Skogspolitiken har inte hängt med i förändringarna och den har blivit omodern. De redan beslutade politiska miljömål som rör skogen är inte möjliga att nå med dagens skogspolitik och de styrmedel som finns tillhands. Och de framtida miljöutmaningar som samhället – och skogen – står inför, är fortfarande olösta.

Halva Sverige är täckt av skog och hur den hanteras berör hela svenska folket. Trots att lagen säger att skogen är en nationell tillgång, styrs skogsbruket i praktiken av några få stora bolag som omsätter hundratals miljarder kronor varje år. 

En skog under påverkan

Skogslandskapet har förändrats drastiskt det senaste seklet. Det nu vanligaste sättet att bruka skog är att kalhugga, markbereda och återplantera, oftast med bara gran eller tall. Idag finns det inte särskilt mycket riktigt gammal och variationsrik skog kvar som aldrig kalhuggits och skogslandskapet domineras av unga, monotona skogsplanteringar.

Skogens ekosystem, det vill säga de olika livsmiljöerna i skogen och allt som lever där, har ett stort värde för hela samhället. Från skogen får vi en mängd varor, tjänster och inte minst fantastiska upplevelser. För att vi ska kunna fortsätta räkna med dessa tjänster, ekosystemtjänsterna, måste skogens ekosystem fungera. Ett mått på att de fungerar är den biologiska mångfalden, men idag är cirka 1 800 av skogens djur och växter rödlistade, och av dem är ca 900 hotade. 

Skogen i och nära tätorter

I och nära tätorter är det inte bara skogsbruk som har betydelse för skogens vara eller icke vara. Här handlar det även om annan form av exploatering. Tätortsnära skog avverkas till förmån för vägar, bostäder och nya köpcentrum när tätorterna växer.

Det finns gott om forskning som visar att vi mår bra av att vara i och uppleva skogen. Men det saknas ofta kunskap om vilka skogar som är viktigast för människor och hur de används. Detta gör att det inte finns tillräckliga underlag när beslut ska fattas om exploatering eller inte. Skogens värden för hälsa, friluftsliv, upplevelser och turism är idag underordnade andra behov, till exempel skogsbruk eller exploatering, något som vi anser att en modern och framåtsyftande skogspolitik måste omfatta.

Skogarna i och nära tätorter har ett stort antal besökare och det är här barnen leker och lär känna naturen. Därför är det särskilt viktigt att lagens regler om avverkningar blir mycket tydligare när det gäller den hänsyn som behöver tas till skogens sociala värden. 

Vårt förslag till ny skogspolitik syftar därför till att också inspirera markägare att välja skötselmetoder utan hyggen. Vi vill att det ska finnas större möjligheter att utveckla en rekreationsinriktad skötsel och dra nytta av andra värden i skogen än bara virkesproduktion, till exempel skogens värden för människors upplevelser och aktiviteter. Och det gynnar också ofta den biologiska mångfalden!

Hållbart nyttjande främjar alla skogens värden – för alla

Vårt förslag till en ny skogspolitik har ett helhetsperspektiv på landskapsbilden, där alla värden ska gynnas. Inte bara virkesproduktionen. I vårt skogspolitiska förslag finns nya och skärpta regler för den hänsyn som måste tas för att skogsbruket ska kunna anses vara lagligt i enlighet med den miljölagstiftning som rör markanvändningen. En sådan skogspolitik är inte bara möjlig att genomföra, utan helt nödvändig.

Här följer de viktigaste förändringar som vi anser att behöver göras i lagar och regler för att skogsbruket ska kunna bedrivas hållbart:

  • Bevara, sköt och bruka skogen så den räcker för alla våra behov i ett hållbart samhälle.
  • Värna skogens värden för alla medborgare.
  • Ta tillvara på skogens alla ekosystemtjänster och bevara den biologiska mångfalden som är nödvändig för de tjänster som skogen ger oss.
  • Gör det möjligt för fler att försörja sig på skogen: Ge förutsättningar för nya jobb inom till exempel naturturismen.
  • Förtydliga och förstärk minimikraven på hur skogsbruket ska bedrivas för en bättre hänsyn till människa och natur. 
  • Förbättra möjligheterna för markägarna att använda hyggesfria metoder i skogsbruket.
  • Förstärk skogens möjligheter att motverka klimatförändringarna. Både när det gäller kolinlagring och som substitution.
  • Lägg lagstiftningen för skogen under miljöbalken, som styr annan markanvändning. Det ger ett helhetsgrepp om hur naturens resurser bäst ska tas tillvara.

Framtidens skydd, skötsel och bruk av skogen

Ett sätt att främja skogens ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden är genom utökat skydd, skogsbruk med hyggesfria metoder och även fortsätta med trakthyggesbruk, men med mindre storlek på hyggena och med större hänsyn till skogens alla värden. De tätortsnära skogarna bör skötas för de behov som finns i samhället när det gäller tillgång till natur, vilket även gynnar den biologiska mångfalden. I vårt nya skogspolitiska förslag finns nya och skärpta regler för den hänsyn som behöver tas för att skogsbruket ska kunna anses vara lagligt.

Äga och förvalta med frihet och ansvar

Ungefär hälften av skogen i Sverige ägs av enskilda personer. En fjärdedel av skogen ägs av privata aktiebolag och sista fjärdedelen ägs av staten och andra privata eller allmänna ägare. Äganderätten är en viktig rättighet som är skyddad i grundlagen, och ”frihet under ansvar” är en devis i dagens skogspolitik som ofta används i diskussionen om hur skogen ska skötas.

Vi menar att äganderätten självklart ska respekteras, men denna måste hålla sig inom ramarna för vad lagen kräver. Vi menar också att det går att komma långt med det frivilliga skyddet i skogsbruket, men då måste lagen skärpas och bli tydligare så att alla markägare vet vad som minst förväntas av dem.

Halva Sverige, hela folket

Sverige är till hälften täckt av skog och hur den hanteras berör hela svenska folket. Många skogsägare har ett djupt engagemang för skogen och allt som lever i den och vill bedriva ett mer varsamt skogsbruk med större hänsyn till skogens andra värden. Vi tycker att det ska vara ”lätt att göra rätt” och att lagen därför måste bli tydligare och bättre. Både för markägarnas skull och för alla som älskar skogen, men inte äger den.

"Ny vår för skogen - förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar" >>

Populärversion av Ny vår för skogen: "Det behövs en ny skogspolitik" >>

Dagens skogspolitik räcker inte till, debattartikel: Altinget, 27 jan 2016 >>

Länge leve skogen – skydd och skogsbruk för framtiden >>

Bli medlem – välj naturen

Nu är det hög tid för våra politiker att prioritera miljöfrågorna. Bli medlem och stöd vårt arbete. Det är dags att välja naturen!