Sök medel för vetenskapliga seminarier

Här kan du ansöka om medel för vetenskapliga seminarier från Stiftelsen Valdemar och Emmy Gustafssons Naturvårdsfond.

I årets utlysning 2020 anslås endast medel till vetenskapliga seminarier. Ansökan ska vara Naturskyddsföreningen tillhanda senast den 7 april 2020.

Stiftelsen Valdemar och Emma Gustafssons Naturvårdsfond bildades 1976 med det testamenterade syftet att bland annat gynna ”vetenskaplig forskning som har till syfte att utveckla metoder och hjälpmedel för förhindrande en fortsatt förgiftning och förstöring av den svenska naturen.” Sedan dess har en rad insatser genomförts över miljöområdet i vid mening. Naturskyddsföreningen förvaltar fonden och beslutade 2011 att öppet utlysa anslag ur fonden, handlagt av en särskild nämnd.

Ansökan senast 7 april! Ansökningsformulär och anvisningar >>

Stipendium för vetenskapligt seminarium

Stipendium på upp till 50 000 kr för arrangemang av vetenskapligt seminarium kan beviljas i linje med stiftelsens syfte. Stipendium utdelas till seminarier (workshoppar) vars ändamål är att med en vetenskaplig ansats belysa och om möjligt bygga samsyn kring vetenskaplig komplexa frågor av relevans för uppfyllandet av miljömål.

Stipendiet kan täcka kostnader för resor, logi och lokaler, men inte lönekostnader för arrangör eller deltagare (arvode till moderator är undantagsvis möjligt). Den sökande måste inte vara disputerad men en vetenskaplig kommitté ska säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet.

Utfallet av seminariet (workshopen) ska kommuniceras på lättillgängligt sätt till berörda målgrupper och gärna en bredare allmänhet. Stiftelsen ska beredas plats att kunna närvara vid genomförandet i förekommande fall. Juridiska och samhällsekonomiska knäckfrågor samt frågor som kopplar till omställlning av areella näringar prioriteras (vilket dock inte utesluter ansökningar om andra teman).

Granskning och urval följer i tillämpliga delar riktlinjerna för forskningsanslag från forskningsråd, i första hand Formas (se www.formas.se).

Ansökningsformulär och anvisningar >>

Kontakta Kristoffer Stighäll om du har frågor om innehållet i prioriterade teman: kristoffer.stighall@naturskyddsforeningen.se

För övriga frågor kring utlysningen, kontakta Jonas Romson, på jonas.romson@naturskyddsforeningen.se

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.