5 anledningar till att Cementa inte bör få förlängt tillstånd

Mark- och miljööverdomstolen underkände Cementas undersökningar av hur utvidgningen av täkten skulle påverka grundvattnet, ändå vill regeringen tillåta att Cementa får fortsätta bryta kalk på Gotland. Här är fem anledningar till varför vi tycker att det är fel:

1. Grundvattnet och naturen på Gotland 

På norra Gotland finns höga naturvärden och en stark sårbarhet när det kommer till vattenförsörjningen.  Det finns tydliga bevis för att Cementas verksamhet redan idag leder till saltvatteninträngning i området, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU). Mark- och miljööverdomstolen skriver i sin dom att grundvattenkvaliteten i Mellersta Gotland-Roma redan idag inte uppnår kraven för god grundvattenstatus. Det är kraftigt förhöjda halter av saltvatten och det finns tendenser till att det har ökat under provtagningsperioden. På norra Gotland finns höga naturvärden och en stark sårbarhet när det kommer till vattenförsörjningen.

2. Inte kunnat visa att de inte påverkar grundvattnet 

Mark- och miljööverdomstolen underkände Cementas undersökningar av hur utvidgningen av täkten skulle påverka grundvattnet, vilket ledde till att man helt avvisade bolagets ansökan. Cementa har inte kunnat säkerställa att deras kalkbrytning inte påverkar grundvattnet. Cementa har haft lång tid på sig att komplettera utredningarna om hur brytningen påverkar grundvattnet, men har inte hörsammat myndigheternas krav. Det var grundorsaken till att domstolarna inte godkände ansökan om en utvidgad täkt. Det är nu viktigt att regeringen håller fast vid reglerna inom bland annat EU:s ramvattendirektiv om att inte försämra vattenkvaliteten.

3. Det bryter mot grundlagen  

Det är problematiskt att ett bolag som redan har en dominerande ställning när det gäller en samhällsviktig vara får regellättnader trots att de inte åtgärdat tidigare krav på komplettering i tillståndsprocessen. Lagrådet ansåg att regeringens förslag stred mot kravet om hur ett lagförslag ska arbetas fram, samt mot principen att en lag ska gälla för alla och inte skapas för att lösa ett enskilt företags problem. 

4. Buller, damm och ökade transporter 

Utöver problemen för grundvattnet medför brytningen även andra negativa aspekter för miljön — buller, damm och ökade transporter. Cement- och betongproduktion står för åtta procent av världens samlade koldioxidutsläpp. Det påverkar inte bara människor utan djur och växter med. Kalkstenstäkterna det är frågan om ligger i synnerligen värdefulla naturområden, som Cementa nu vill utvidga in i områden med bland annat sällsynta fjärilsarter. I domen från Mark- och miljööverdomstolen tar man emellertid fasta främst på grundvattenfrågan. 

5. Ställ krav på koldioxidneutral cementproduktion   

Om förslaget genomförs måste regeringen vara tydlig med att det är en engångsföreteelse samt starta en utredning om hur liknande situationer ska hanteras framöver. Regeringen bör även ställa krav på att tillstånd ska förenas med rättligt bindande villkor om koldioxidneutral cementproduktion. 

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 6