5 myter om miljöbalken och miljölagarna

Kritiken mot de svenska miljölagarna har varit hård under de senaste åren. Det har påståtts att miljöbalken hämmar investeringar och till och med är ett hinder för klimatomställningen. Naturskyddsföreningens granskning slår nu hål på fem myter om miljöbalken.

Regeringspartierna och Svenskt Näringsliv har under senare år riktat skarp kritik mot miljöbalken och miljömyndigheterna. I media har vi sett rubriker som ”Spräng miljöbalken i småbitar” och ”Vi har skapat ett monster”. Det har också kommit påståenden om att miljöaktivister skulle styra kommunerna inifrån. 

ZJbny9DfGA4 poster image

Nu har kritiken lett till flera politiska förslag om att försvaga miljölagstiftningen. Naturskyddsföreningens granskning visar att förslagen bygger på felaktiga grunder, i huvudsak dessa: 

Påstående 1: Dagens tillståndsprövningar tar orimligt lång tid 
Falskt. Ny statistik från Domstolsverket visar att majoriteten får bifall på sina ansökningar om miljötillstånd. För de allra flesta tar det inte mer än 1–1,5 år att få tillstånd i mark- och miljödomstolarna.  

Påstående 2: Svenska bolag får inte de tillstånd de behöver 
Falskt. Endast i några få procent av fallen blir bolagens ansökningar avvisade eller får avslag i mark- och miljödomstolarna. Det rör sig om under tre procent som får avslag. Mer än tre fjärdedelar får tillstånd. 

Påstående 3: Miljöbalken har lett till minskade investeringar  
Falskt. Jämfört med andra EU-länder har investeringarna snarare ökat. Av Eurostats statistik framgår att den så kallade investeringskvoten ökat jämfört med de andra medlemsländerna sedan miljöbalken infördes. 

Påstående 4: Sverige genomför EU:s miljölagar överdrivet nitiskt 
Falskt. Sveriges miljölagstiftning innebär generellt sett inte någon ”goldplating” eller ”överimplementering” av EU:s miljölagstiftning. Det är tvärtom så att Sverige underlåtit att genomföra viktiga delar av EU:s miljölagstiftning inom till exempel vattenlagstiftningen och artskyddet.  

Påstående 5: Miljömyndigheterna kontrolleras av aktivister 
Falskt. Utspelen om att miljömyndigheter styrs av aktivister bygger på en delvis missförstådd forskarartikel och motsägs av ny forskning. 

Miljölagarna behöver stärkas – inte försvagas 

Det svenska systemet med miljölagar och myndighetsprövningar är i allt väsentligt sunt och välfungerande. Miljölagarna skyddar vår hälsa, natur och hanterar konflikter i samhället. Miljölagarna har minskat hälsovådliga luftföroreningar, skyddat dricksvatten och sparat värdefulla naturområden. Det rör sig om ett regelverk som ger mycket stora miljöfördelar och välfärdsvinster. 

Vi behöver därför inte en försvagad, utan en utbyggd och förstärkt miljölagstiftning. Sedan miljöbalken infördes 1999 har redan mycket av de utpräglat svenska delarna av miljölagstiftningen försvagats. Det gäller bland annat strandskyddet, fridlysningen av rovdjuren och skyddet av sällsynta arter vid täkter. Idag är det framför allt EU som driver på utvecklingen av miljölagar – och Sverige som halkar efter. 

Naturskyddsföreningens förslag för att göra miljöprövningarna smidigare 

Det förekommer förstås att miljöprövningarna drar ut på tiden. Ibland är det helt nödvändigt på grund av de svåra avvägningar som domstolarna ställs inför, ibland beror det på dåligt grundjobb från de ansökande bolagen. Men det förekommer också problem i själva handläggningen. 

Vi ser därför att det behövs vissa begränsade justeringar i systemet som kan bidra till smidigare prövningar utan att miljön och klimatet försämras ytterligare: 

  • Undvik dubbelprövningar i skogsbruk och gruvindustri genom att inordna prövningarna i miljöbalken.  
  • Strama upp regelverket kring den kommunala prövningen av vindkraft. Färdiga förslag finns redan utredda. 
  • Reglera regeringens möjlighet till tillståndsprövningar. Dessa har en tendens att politisera prövningarna och skapa mycket långa prövningstider. Utredningsförslag om detta väntas till sommaren. 
  • Genomför de förslag om smidigare processer från Miljöprövningsutredningen som inte försämrar miljöskyddet. 
  • Förstärk resurserna till myndigheternas tillsyn och prövningar. 

Denna rapport har möjliggjorts med medel från Svenska Postkodlotteriet.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll