Betänkandet Areella näringar vid vatten (SOU 2023:103)

Naturskyddsföreningens yttrande över betänkandet Areella näringar vid vatten (SOU 2023:103)

  • Naturskyddsföreningens uppfattning är att det rådande regelverket då det gäller undantagsbestämmelser för de areella näringarna är tydligt.
  • Naturskyddsföreningen anser emellertid att de förslag som lagts fram av utredningen är väl genomtänkta och balanserade, och kan i vissa fall leda till att regelverket förtydligas och förenklas.
  • Naturskyddsföreningen avstyrker förslaget om att lägga till vattenbruk som ett självständigt begrepp i 7 kap. 16 § första stycket i miljöbalken.
  • Naturskyddsföreningen vill poängtera att om regelverket ändras så att även vattenbruk omfattas av undantagsbestämmelsen, är det av stor vikt att dessa anläggningar uppfyller bestämmelsen om bästa möjliga teknik (BMT).
  • Naturskyddsföreningen instämmer i utredningens slutsats att gårdsbaserad fisketurism och andra liknande näringar inte bör omfattas av undantagsbestämmelsen.
  • Naturskyddsföreningen anser inte att det finns behov av ett nytt särskilt skäl för dispens. Om ett nytt särskilt skäl för dispens införs anser föreningen att det är centralt att kust- och skärgårdsområden och de stora sjöarna undantas på samma sätt som då det gäller LIS-reglerna.
  • Naturskyddsföreningen vill understryka att eventuella förslag på ändringar i regelverket måste ta stor hänsyn till strandskyddets syften och de svenska miljökvalitetsmålen – speciellt målen Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll