Dags för en grön skattereform

Vi befinner oss både i en klimatkris och i en naturkris. Sverige uppnår enbart ett av de 16 miljömålen. Det är tydligt att de verktyg som ska se till att ett hållbart samhälle skapas inte räcker till. Med skatter kan vi både säkra finansiering till gemensamma ändamål och styra samhället i mer hållbar riktning.

I en internationell jämförelse har Sverige hög skatt på arbete men låg skatt på fastigheter och kapital. Miljöskatternas andel är drygt fyra procent av de totala skatteintäkterna, vilket är lägre än genomsnittet inom EU. Vi anser att det behövs en genomgripande, grön och rättvis skattereform. Vi har därför tagit fram en rad olika förslag på skatteområdet.

1. Transport  

Vi föreslår att en differentierad vägskatt införs som innebär att trafik i tätort där problemen med trängsel, buller och luftföroreningar är större, och där det faktiskt finns tillgång till kollektivtrafik ska betala mer än trafik i glesbygd. Vi vill också att flygbränsle ska beskattas. Det skulle bidra till mer effektiva transporter och teknikutveckling.  

2. Energi

Det finns idag många undantag och nedsättningar från koldioxidskatten och energiskatten, för företag. Inte minst datorhallar som drar mycket el tycker vi ska betala högre energiskatt. Det skulle leda till effektivare energianvändning. Sverige behöver mer förnybar energi och de kommuner, ofta i glesbygd, där vindkraften byggs ut borde få mer kompensation för ingreppen i den lokala miljön. Därför vill vi se ett lokalt ersättningssystem för vindkraft.

3. Naturresurser

Det är viktigt att hushålla med jordens resurser. Vi behöver minska utvinningen av nya resurser och i högre grad återanvända och återvinna de material som redan används. Vi föreslår därför ökade skatter och avgifter för mineralutvinning, kärnkraftsavfall, plast av fossilt ursprung och kemikalier.  

4. Jordbruk och skogsbruk

Inom jordbruk och skogsbruk behövs det också mer miljöhänsyn och mer naturnära metoder. Därför behövs det skatter på det som belastar miljön. Det är också viktigt att de jordbrukare och skogsägare som bidrar till miljönyttor och så kallade ekosystemtjänster kan få ersättning för det. Naturskyddsföreningen föreslår bland annat att återinföra skatten på konstgödsel och att skatten på bekämpningsmedel ska vara olika hög beroende på hur farliga ämnena är för människor och miljön.  

5. Fastigheter 

Bostäder utgör en stor del av svenskarnas klimat- och miljöpåverkan, därför föreslår vi att fastighetsskatten görs om för att vara mer miljöstyrande. Till exempel tycker vi att ägare till dyra fritidshus skulle kunna betala en högre fastighetsavgift som skulle gå till kommunen. 

Sammantaget så innebär våra förslag en ökad beskattning av naturresursuttag och resursförbrukning, medan miljö- och klimatskadliga subventioner avskaffas.

bkqxVfWU8rE poster image
klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll