Därför behöver vi satsa mer på småskaligt fiske

Småskaligt fiske är sitt namn till trots allt annat än litet. 90 procent av alla fiskare är småskaliga och hundratals miljoner människor är beroende av sektorn för näring och försörjning. Småskaligt fiske spelar en nyckelroll i kampen mot hunger och fattigdom.

Vad är småskaligt fiske? 

Det småskaliga fisket är oerhört viktigt för världens försörjning, speciellt i låginkomstländer. Miljoner människor jobbar inom det småskaliga fisket på ett eller annat sätt – hälften av dessa är kvinnor. Det småskaliga fisket förser också miljarder människor med protein och viktiga näringsämnen.  

Det finns ingen gemensam definition av vad småskaligt fiske är men i de flesta låginkomstländer karakteriseras det av mindre båtar, selektiva fiskeredskap och den djupa förankringen i lokalsamhällens kultur, tradition och nära band till naturen. Att värna friska ekosystem och säkerställa välmående fiskbestånd är av yttersta vikt för dessa samhällen.   

Internationella riktlinjer för ett hållbart småskaligt fiske 

Trots sin viktiga roll för både en social och miljömässigt hållbar utveckling har det småskaliga fisket länge varit förbisett i politiska processer och policy. Men 2014 kom vändningen. Efter många års konsultationer antogs äntligen det första internationella instrumentet tillägnat småskaligt fiske under FN:s fiskekommittees möte i Rom. Processen involverade 4 000 aktörer från regeringar, universitet, regionala organisationer och folkrörelsen. Naturskyddsföreningen och flera av våra samarbetsorganisationer deltog aktivt.  

Thailand, Fiske, Småskaligt, Traditionellt, Tropiskt, Båt, Fiskare, Hav, Turkost

Riktlinjerna som togs fram erbjuder ett helhetstänk, som bygger på 13 principer, och genomsyras av ett rättvise- och jämställdhetsperspektiv. Vad betyder då riktlinjerna i praktiken? Deras huvudsakliga fokus är att: 

 • Synliggöra det småskaliga fiskets roll som en del i kampen mot hunger och fattigdom. 
 • Säkerställa att naturresurser förvaltas på ett rättvist, inkluderande och ansvarsfullt sätt. 
 • Vägleda stater när policyer ska tas fram så att besluten främjar miljön. 
 • Stärka marginaliserade kustsamhällen.  
 • Bidra till ett långsiktigt hållbart fiske för framtida generationer.     

Vad har hänt efter att riktlinjerna införts? 

Sedan riktlinjerna antogs har det småskaliga fisket fått större uppmärksamhet bland beslutsfattare. I och med agenda 2030, de globala målen, har även småskaligt fiske fått ett eget delmål: 14.b.  

Men trots detta går arbetet alldeles för långsamt. Det småskaliga fisket trängs fortfarande undan av mer ekonomiskt lukrativa sektorer som industriellt fiske, olja och gasutvinning, vattenbruk och olika infrastrukturprojekt som hamnbyggen. Dessa sektorer har ofta större ekonomiskt och politiskt inflytande. Framväxten av dessa industriella sektorer sker därför ofta på bekostnad av både miljön och småskaliga fiskesamhällens möjlighet till fortsatt försörjning.  

För att bromsa förlusten av biologisk mångfald, minska utsläppen och utrota hunger och fattigdom måste stater ta sitt ansvar och implementera de internationella riktlinjerna för ett hållbart småskaligt fiske. Enligt den senaste rapporten från den Internationella panelen för biologisk mångfald lyfts just dessa riktlinjer som en del av lösningen. Om vi inte löser dessa problem förväntas också antalet konflikter och orättvisor i världen öka, liksom korruption och ojämställdhet.   

Vad gör Naturskyddsföreningen? 

Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med att påskynda implementeringen av de Internationella riktlinjer för ett hållbart småskaligt fiske. Det gör vi både i länders nationella politik genom våra samarbetsorganisationer och inom EU via vårt medlemskap i EU:s rådgörande fiskeorgan (LDAC). Vi arbetar för: 

 • En nationell, europeisk och internationell fiskepolitik som baseras på principerna för ett hållbart småskaligt fiske (i enlighet med riktlinjerna ovan). 
 • En utökad kustzon avsedd endast för ett hållbart småskaligt fiske där industriella fartyg och andra sektorer inte får bedriva verksamhet. 
 • Ökad synlighet, delaktighet och inflytande av kvinnor i fiskesektorn.  
 • Ökat krav på transparens (data över antalet fiskefartyg, fångst och bifångst) inom EU:s partnerskapsavtal för fiske. 
 • Ökad delaktighet och inflytande av fiskesamhällen, både i förhandling och implementering, av EU:s partnerskapsavtal för fiske. 
 • Ökad samstämmighet mellan EU:s partnerskapsavtal, de globala hållbarhetsmålen och EU:s miljömål. 
 • Full övergång till småskaligt fiske med låg miljöpåverkan, både inom EU och internationellt. 
 • Förbud mot miljöskadliga subventioner som bidrar till överfiske. 
 • En hållbar, rättvis och inkluderande fiskeriförvaltning. 
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll