Ekologiska ägg och dioxin

Tester från Livsmedelsverket 2016 visade att dioxinhalten i ekologiska ägg behövde sänkas, någonting som flera tidningar rapporterade om. Två år senare sjönk halterna efter ett omfattande foderprogram. Lär dig mer om miljögiftet dioxin och vad du kan göra för att undvika det. 

Vad är det som har hänt?  

Kontroller från Livsmedelsverket 2016 visade att dioxinhalten i ekologiska ägg behövde sänkas. Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg, skrev Livsmedelsverket.

Även om halterna inte överskred några gränsvärden uppmanade Livsmedelsverket branschen att undersöka vad det berodde på och vidta åtgärder. Naturskyddsföreningen anser att det är viktigt att den här typen av granskningar görs. Att miljöföroreningar som dioxin sprids till vår mat är oroande och något som måste åtgärdas.  

Uppdatering från äggbranschen  

Det nya foderprogrammet för ekologiska värphöns, som bland annat innebär sänkta nivåer av fiskmjöl, hade gett effekt. Enligt Livsmedelsverkets rapport hade halterna av dioxiner i de ekologiska äggen sjunkit med upp till 50 procent. 

Frågor och svar kring dioxin:  

Hur kommer det sig att ekologiska ägg innehåller mer dioxin är oekologiska?  

Dioxin sprids via luftföroreningar och lagras i ekosystemet. Ekologiska höns får delar av sin proteintillförsel från fiskmjöl istället för syntetiska aminosyror vilka är förbjudna inom den ekologiska produktionen. Genom att minska andelen fiskmjöl i fodret har man nu lyckats kraftigt sänka halterna av dioxin i äggen.  

Det är olyckligt att det ekologiska lantbruket, som jobbar hårdast för att stoppa spridningen av miljögifter i jordbruket, ändå exponeras för allvarliga luftburna miljöföroreningar.   

Om dioxin finns i flera livsmedel, vad kan jag göra för att undvika det?  

Ägg står generellt för en liten källa till dioxin i vår kost. De största källorna till dioxin i dag är fisk, kött- och mejeriprodukter. Det enklaste sättet att minska intaget av dioxin i sin kost är att välja bort fisk från insjöar och Östersjön.    

Inom EU finns det gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB som animaliska livsmedel, inklusive fisk får innehålla. Fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern innehåller ofta dioxiner och PCB över EU:s gränsvärden, men trots det har Sverige sedan år 2002 haft ett undantag från EU:s gränsvärde, som betyder att förorenad fisk ändå får säljas till konsumenter i Sverige. Trots att export till andra länder och användning i djurfoder är förbjudet på grund av de höga halterna. Undantaget är en avvägning mellan att skydda svenska befolkningen från hälsorisker och värna det svenska fisket.    

Vad är dioxin?  

Dioxin är en allvarlig förorening som fått stor spridning i miljön. Dioxiner består av 210 olika föreningar och bildas bland annat vid olika förbränningsprocesser, tillverkning av klorerade kemikalier, klorblekning av pappersmassa och användning av flamskydd och impregneringsmedel inom skogsindustrin. Svenska källor till dioxinutsläpp är olika förbränningsanläggningar inom avfallssektorn, el- och fjärrvärmesektorn, industriproduktion samt småskalig vedeldning för uppvärmning av bostäder.  

Dioxiner är mycket svårnedbrytbara och sprids över långa avstånd via luften. De är fettlösliga och finns främst i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Särskilt höga halter finns i fet fisk som sill, strömming och vildfångad lax från förorenade områden, till exempel Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.  

Dioxin lagras i kroppen under hela livet och misstänks kunna påverka spermiekvaliteten, immunförsvaret, hormonsystemet, hjärnans utveckling samt orsaka cancer. Höga halter av dioxiner och PCB under fosterstadiet och nyföddhetsperioden kan orsaka negativa effekter i vuxen ålder. Eftersom dioxin lagras i kroppen är det också viktigt att minska mängden till unga flickor som sedan kan föra över dioxin till sitt barn vid graviditet och amning.  

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 4

Relaterat innehåll