EU-val 2024: Så mycket lovar partierna för miljön

Sju av åtta partier vill att klimat och natur ska finnas bland EU:s högsta prioriteringar under nästa mandatperiod. Men ambitionsnivån varierar. Naturskyddsföreningen har låtit partierna ta ställning till 20 viktiga miljöpolitiska förslag. Vilka partier vill göra mest för miljön?

EU-valet brukar sällan väcka samma engagemang och valdeltagande som ett riksdagsval. Men för naturen och klimatet innebär årets EU-val ett avgörande vägval. EU-politiken påverkar i hög grad allt ifrån klimatpolitiken till skydd av värdefull natur. När det gäller att minska användning av farliga kemikalier så fattas nästa alla beslut på EU-nivå. Om du vill se en modigare miljöpolitik är det med andra ord viktigt att du använder din röst i EU-valet den 9 juni!  

Stora skillnader i partiernas miljöpolitik 

Det är glädjande att nästan alla partier, sju av åtta, vill att klimat och natur ska vara en av huvudprioriteringarna i EU under nästa mandatperiod. Det finns även en ganska bred enighet i frågor som rör reglering av miljögifter och hållbar livsmedelsförsörjning.  

Tyvärr finns inte samma enighet när det gäller klimat och biologisk mångfald. Med tanke på hur mycket som står på spel i årets EU-val är det oroväckande att en majoritet av partierna inte ställer sig bakom en tillräcklig skärpning av EU:s klimatmål och att endast tre partier vill stå upp för ett starkt skydd av hotade arter.  

Partiernas miljöambitioner – från högst till lägst 

I en tidigare rapport har vi granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna röstat under den gångna mandatperioden. I denna rapport blickar vi framåt.  

Naturskyddsföreningen har låtit partierna ta ställning till 20 miljöpolitiska förslag som vi ser som viktiga under kommande mandatperiod. Längre ner på sidan kan du läsa mer utförligt om alla förslag. Partierna har fått svara ja, delvis, nej eller vet ej. 

1. Miljöpartiet 

Miljöpartiet är det enda partiet som ställer sig bakom samtliga 20 av Naturskyddsföreningens förslag inför kommande mandatperiod. Partiets ledamöter hamnade också i topp när vi granskade EU-parlamentarikernas miljöengagemang under förra mandatperioden. 

2. Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet ställer sig bakom 19 av Naturskyddsföreningens 20 miljöpolitiska förslag inför kommande mandatperiod. Partiet ställer sig delvis bakom förslaget om ett mål om att halvera EU:s energianvändning till 2040.  

3. Liberalerna  

Liberalerna ställer sig bakom 17 av Naturskyddsföreningens 20 miljöpolitiska förslag, och är därmed det borgerliga parti som visar högst ambitionsnivå inom miljöpolitiken. Partiet ställer sig delvis bakom förslaget om ett utsläppsfritt EU 2040 och ett mål för att minska EU:s materialfotavtryck. Dock svarar partiet nej till ett mål om att halvera EU:s energianvändning till 2040. 

4. Centerpartiet 

Centerpartiet ställer sig bakom 14 av Naturskyddsföreningens 20 förslag. Partiet ställer sig bakom alla förslag som rör miljögifter och flera klimatförslag. På områden som rör biologisk mångfald svarar partiet nej eller delvis till de förslag som rör skog och artskydd men svarar däremot ja till förslagen om miljöåtgärder i jordbruket och ett hållbart brukande och skydd av EU:s hav. 

5. Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna ställer sig bakom 11 av 20 miljöpolitiska förslag. Partiet svarar ja till alla förslag om miljögifter men ställer sig endast bakom ett förslag som handlar om skogen. Socialdemokraterna är det parti där vi ser störst skillnad i partiets miljöambitioner mellan våra två granskningar. I vår granskning av den gångna mandatperioden fick partiets ledamöter i EU-parlamentet ett bra miljöbetyg och lade fler bra miljöröster än Centerpartiets ledamöter. 

6. Moderaterna 

Moderaterna ställer sig bakom 6 av 20 miljöpolitiska förslag, tre av dessa är förslag på miljögiftområdet. Partiet svarar också ja till att klimat och natur ska vara en av huvudprioriteringarna i EU under nästa mandatperiod, att EU ska ta ett helhetsgrepp om hållbart brukande och skydd av unionens hav samt till förslaget om ett hållbart livsmedelssystem. I övrigt svarar partiet att det delvis ställer sig bakom sju förslag och svarar nej till sju förslag. Moderaterna ställer sig inte helt bakom ett enda förslag på klimatområdet. 

7. Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna ställer sig bakom 5 av 20 miljöpolitiska förslag, två av dessa är förslag på miljögiftområdet. Partiet svarar också ja till att klimat och natur ska vara en av huvudprioriteringarna i EU under nästa mandatperiod, att EU ska ta ett helhetsgrepp om hållbart brukande och skydd av unionens hav och förslaget om en strategi för civilsamhället. I övrigt svarar partiet att det delvis ställer sig bakom två förslag och svarar nej till 13 förslag. Kristdemokraterna är det enda partiet som svarar nej till förslaget om att införa krav på innehållsförteckning av kemikalier. 

8. Sverigedemokraterna  

Sverigedemokraterna uppvisar lägst ambitioner inför den kommande mandatperioden. Partiet ställer sig endast bakom 1 av 20 miljöpolitiska förslag. Partiet svarar ja till att införa krav på innehållsförteckning av kemikalier. I resterande fall svarar partiet nej eller vet ej. Sverigedemokraterna är det enda partiet som svarar nej till förslaget om att klimat och natur ska vara en av huvudprioriteringarna i EU under nästa mandatperiod. 

Här är förslagen som partierna fick ta ställning till 

1. En ambitiös politik för klimat och natur i EU 2024–2029

2. Ett utsläppsfritt EU senast 2040

3. Öka EU:s mål för kolsänkan 

4. Halvera energianvändningen till 2040  

5. Påskynda omställningen av finansiella flöden  

6. Minska flygets klimatpåverkan

7. Kraftfulla miljöåtgärder för jordbruket inom CAP 

8. Ett hållbart livsmedelssystem i EU

9. Ett gemensamt ramverk för skogsövervakning

10. Strikt skydd av EU:s ur- och naturskogar

11. Bindande krav för skydd av natur

12. Bibehåll skyddet för rovdjur, fåglar och andra arter i EU

13. Driv på för en havsgiv

14. Inför bindande mål för att minska EU:s materialfotavtryck

15. Minska användningen av skadliga bekämpningsmedel

16. Inför krav på innehållsförteckning av kemikalier

17. En starkare kemikalielagstiftning

18. Förbjud PFAS

19. Stoppa exporten av kemikalier som är förbjudna inom EU

20. Strategi för civilsamhället

Vilket klimat vill du ha i EU?

Vi har granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna röstat och engagerat sig i miljöfrågorna.

Valguide för klimat och natur!
Gillas av 8

Relaterat innehåll