För mycket av det goda – därför måste vi stoppa övergödningen!

Tillgången på näringsämnen är avgörande för livet på land såväl som i sjö och hav. Det är när det tillförs för mycket näring som det uppstår obalans i systemet och man talar om övergödning. Det är hög tid att stoppa övergödningen!

Övergödning är sedan länge ett av de största miljöproblemen i Sverige. Läckage av näringsämnen från jordbruks- och skogsmark i kombination med utsläpp från vatten och avlopp och nedfall från luften leder till att sjöar, hav och rinnande vatten blir alltför näringsrika och ökar risken för att grundvattnet förorenas. Tusentals sjöar, vattendrag och havsvikar i Sverige når inte upp till god status på grund av övergödning. 

Övergödning leder till syrebrist 

När en sjö eller havsvik drabbas av övergödning ökar tillväxten hos växterna och djuren som lever där. Då de dör faller de till botten och bryts ner. För att bryta ner dött organiskt material går det åt syre.  I övergödda vatten blir det mycket organiskt material som ska brytas ner vilket ofta leder till att det uppstår syrebrist vid botten. Detta triggar i sin tur kemiska reaktioner som leder till att sedimentet börja läcka fosfor – det uppstår så kallad internbelastning. I Östersjön är internbelastningen ett allvarligt hot som motverkar de ansträngningar som görs för att förbättra miljötillståndet i havet. Idag uppskattar man att den interna belastningen av fosfor i Östersjön överstiger det som tillförs från land. 

Hur kan vi stoppa övergödningen? 

För att stoppa övergödningen av hav och sjöar måste utsläppen av näringsämnen stoppas vid källan. Det betyder att jordbruket måste göra mycket mer för att minska näringsläckage och att reningen av vatten och avlopp måste bli ännu effektivare. Genom att skapa skyddszoner längs vattendrag och återskapa våtmarker i landskapet minskas läckaget av näringsämnen från jord- och skogsmark. Man kan även strukturkalka, anlägga fosforfällor etc för att hindra näringen från att läcka till vattendrag, sjöar och hav och därigenom bidra till övergödningen.  

Enskilda avlopp måste också fungera bättre. Det finns fortfarande runt 180 000 små olagliga avlopp som bara har slamavskiljning och alltså inte ens lever upp till reningskraven från 1969.  

Naturskyddsföreningen anser att staten ska ta ett uttryckligt, övergripande ansvar för att övergödningen ska minska och att kraven på den som orsakar utsläpp av näringsämnen ska bli tydligare. 

För att stoppa övergödningen vill Naturskyddsföreningen: 

  • Att fler våtmarker ska återskapas
  • Att skatten på mineralgödsel ska återinföras
  • Att ekonomiska stöd till jordbrukare för att motverka övergödningen ska vara resultatbaserad
  • Att det ska finnas krav på skyddszoner vid vattendrag och sjöar inom såväl skogs- som jordbruk
  • Att skogsgödsling ska förbjudas
  • Att alla enskilda avlopp ska utrustas med godkänd reningsteknik
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 4

Relaterat innehåll