Förnybar energi ökar jämställdheten

Tillgången till ren, prisvärd och hållbar solenergi minskar fattigdomen i låginkomständer. Dessutom bidrar förnybar energi till att öka jämställdheten mellan könen. 

Användningen av fossil energi står för en betydande del av växthusgaserna som orsakar klimatförändringarna. Samtidigt saknar miljarder människor som lever i fattigdom tillgång till energi. En stor majoritet av världens fattigaste är kvinnor och det är ofta de som drabbas hårdast av både klimatförändringar och brist på energi.  

Tillgången till energi är orättvis 

Användningen av fossila bränslen gör att energisektorn står för nära två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen, men för människor i fattigdom är energitillgången ofta bristfällig. 

Tillgången till energi är nyckelfaktor för att kunna ta sig ur fattigdom för dessa människor. Det är självklart att människor i alla länder ska ha rätt till en värdig levnadsstandard, men att gå samma fossila väg som dagens höginkomstländer är förödande för klimatet. Människor behöver tillgång till modern energi, utan att den globala uppvärmningen ökar. 

Småskalig förnybar el som inte är sammankopplad med ett nationellt eller regionalt kraftnät kan öka tillgången till elektricitet på landsbygden där många av de som lever i fattigdom bor.  

Människor som inte har tillgång till el eller inte har råd med den el som finns, kan genom småskalig förnybar energi få tillgång till ren och billig el utan att bidra till klimatförändringarna.  

Kvinnor ägnar mycket tid åt samla biobränslen 

På grund av stereotypa könsroller ägnar kvinnor och flickor på landsbygden ofta en stor del av sina dagar till att tillgodose hushållens behov av energi. Att samla traditionella biobränslen som ved, träkol och jordbruksavfall är tidskrävande och fysiskt arbetsamt. Det begränsar kvinnornas möjligheter att ägna sig åt utbildning och att engagera sig i sociala och politiska aktiviteter utanför hushållet. Dessutom påverkas kvinnors och barns hälsa negativt av de luftföroreningar som matlagning med ved och träkol orsakar. 

Med tillgång till modern energi frigörs tid till mer produktiva aktiviteter som utbildning, att lära sig läsa, äta bättre mat och ta hand om sin hälsa. Det ger också ekonomiska möjligheter och tid till engagemang i samhällsfrågor.  

Tillgång till elektricitet handlar också om säkerhet. Med gatubelysning vågar kvinnor vistas ute på kvällarna.  

Fler kvinnor och barn dör av rök och luftföroreningar än av hiv/aids, malaria, tuberkulos och undernäring tillsammans. 

Att använda ved och träkol som bränsle tär också på skogens resurser. Många tvingas gå längre och längre sträckor för att samla ved vilket ökar risken att de ska utsättas för våld. Avskogningen bidrar dessutom negativt till klimatförändringarna. 

Kvinnors kunskap är avgörande 

För att både mäns och kvinnors levnadsstandard ska öka behöver vi, förutom att satsa på förnybar energi, också se till att kvinnor finns med när besluten fattas. 

I dag missgynnas kvinnor ofta när det handlar om tillgång till mark, naturresurser, krediter, information och beslutfattande. 

Kvinnor är viktiga förändringsaktörer i utbygganden av och omställningen till förnybar energi. Deras kunskaper är enormt viktiga för att de stora fördelarna med förnybar energi ska komma alla människor till godo. 

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg