Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

Naturskyddsföreningens yttrande över Remiss av Förordning av ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

  • Naturskyddsföreningen är kritisk till regeringens hantering av
    processen som ska ge svensk vattenkraft moderna miljövillkor.
    Upprepade pauser, bristande transparens och forcerade remissrundor har bidragit till att processen blivit djupt odemokratisk.
  • Naturskyddsföreningen motsätter sig förslaget om att flytta fram det datum då omprövningsprocessen ska återupptas. Tre tidigare pauser har redan inneburit att viktiga beslut om miljöåtgärder skjutits på framtiden vilket är negativt för miljön och den biologiska mångfalden samt för förtroendet för processen.
  • Eftersom omprövningsprocessen genom upprepade pauser har
    fördröjts minst 29 månader, befarar Naturskyddsföreningen att Sverige återigen riskerar kritik från EU på grund av brister i efterlevnaden av Ramdirektivet för vatten, och att det i förlängningen kan leda till böter.
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll