Frågor och svar om ananas

Ananasen odlas ofta med metoder som skadar både människor och miljö. Många av de medel som används är så farliga att de är förbjudna i produktion inom EU. Lär dig mer om hur ananasen odlas, och vad du kan göra för att slippa få en miljöbov i matkassen. 

Hur växer ananas? 

Ananas är en tropisk frukt, som odlas i flera länder i tropikerna, som Kenya, Filippinerna och Costa Rica. Ursprungligen kommer ananasen från Brasilien och Bolivia, och det sägs att Columbus hjälpte till att sprida den därifrån. 

Ananasen som vi kan köpa i affären är importerad främst från Costa Rica, Brasilien och, Filippinerna. Om ananasen inte är ekologisk odlas den oftast i vidsträckta plantager med intensiv användning av bekämpningsmedel. Frukterna produceras i länder där reglerna för användning av kemiska bekämpningsmedel ofta är sämre än inom EU.  

Varför ska jag bry mig om hur ananasen odlas? 

Genom att ställa krav på den importerade frukten kan vi bidra till bättre arbetsförhållanden för de som arbetar på plantagerna och för de som lever i samhällena runt omkring. Dessutom skonas växter och djur som tar skada av de gifter och kemikalier som släpps ut. Det är miljön och människorna i produktionsländerna som drabbas hårdast av de kemikalieintensiva odlingarna, inte vi som konsumenter. 

Hur påverkas människorna som odlar ananasen? 

Två undersökningar som våra samarbetsorganisationer i Kenya och på Filippinerna gjorde 2015 visar att några av de mest använda kemiska bekämpningsmedlen är potentiellt cancerframkallande och antingen förbjudna inom EU eller mycket hårt reglerade. Gifterna kan leda till bland annat njursvikt, kramper och infertilitet. I rapporten från Filippinerna vittnar anställda om att säkerhetsåtgärder brister och att skyddsutrustning saknas.  

Vilka belägg har ni för att alla dessa kemikalier används i produktionen? 

De personer som sammanställt rapporterna har intervjuat människor som arbetar på eller har arbetat på odlingarna. Rapportförfattaren i Kenya har försökt komma i kontakt med ett företag som exporterar konserverad ananas till Sverige för att få tillgång till produktionsplaner. Det fanns inget intresse från företagets sida att dela den informationen. 

Har ni talat med företagen om hur produktionen går till? 

De personer som utfört undersökningarna på plats har försökt komma i kontakt med företagen för att ställa frågor och diskutera hur produktionen går till. Företagen har dock inte varit intresserade av en dialog. 

Hur kommer det sig att dessa bekämpningsmedel tillåts i Kenya och på Filippinerna när de är förbjudna inom EU? 

När det gäller farliga kemikalier ser lagar och regelverk olika ut i världen och i Kenya och på Filippinerna tillåts fortfarande dessa bekämpningsmedel.  

Hur kommer det sig att EU-länder får importera produkter som besprutats med dessa ämnen, när de är förbjudna i produktion inom EU? 

Det finns inga regelverk inom EU som förbjuder import av produkter som producerats med hjälp av bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU.  

Däremot tar Livsmedelsverket stickprov på mat som importeras från länder utanför EU och säljs i Sverige, och de får inte innehålla rester av bekämpningsmedel som överskrider EU:s gemensamma gränsvärden. Men det är inte vi som konsumenter som är mest i riskzonen, utan miljön och människorna i produktionsländerna som drabbas hårdast. 

Vad tycker Naturskyddsföreningen om att det är OK att importera sådan frukt? 

Vi tycker det är mycket inkonsekvent att Sverige och EU tillåter import av produkter som producerats på ett sätt vi aldrig skulle acceptera i Sverige eller inom EU. Vi vill se att lagar och regelverk skärps så att det inte är möjligt. I väntan på det uppmanar vi handel och konsumenter att ta sitt ansvar och inte köpa dessa produkter och välja ekologiska alternativ. Vi uppmanar också den svenska handeln att påbörja en dialog med de företag som man importerar från för att förändra produktionsmetoderna. Likaså vill vi att de erbjuder fler ekologiska alternativ. 

Gäller den här storskaliga besprutningen särskilt ananas eller är det lika illa med andra frukter? 

Ananas är en tropisk frukt och andra tropiska frukter besprutas på liknande sätt. 

Är inte dessa bekämpningsmedel nödvändiga för en effektiv och lönsam produktion? 

De ananasodlare som odlar ekologiskt behöver inte köpa in kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel till sina odlingar – därför blir det ekonomiska nettot ofta bra. I Sverige har vi sett hur importen av ekobananer kraftigt ökat under senare år. Ekobananerna håller god kvalitet och prisskillnaden mellan ekologiska och oekologiska bananer minskar. Vi börjar nu också allt oftare se ekologisk färsk ananas i svenska butiker.  

Måste jag låta bli att köpa ananas nu? 

Nej, men vi föreslår att du köper ekologisk ananas. Fler och fler butiker tar in ekologisk ananas och om efterfrågan fortsätter att öka kommer utbudet göra detsamma. Det ger förutsättningar för fler producenter att ställa om till ett ekologiskt jordbruk. Det finns ett ekologiskt utbud av färsk och torkad ananas men när det gäller juice och konserverad ananas är utbudet fortfarande väldigt dåligt.  

Finns den här oekologiska ananasen som ni skriver om i Sverige? 

Ja, företag som undersöks i dessa två rapporter exporterar till Sverige.  

Finns det bekämpningsmedelsrester i den ananas som vi köper i Sverige? 

Färsk ananas testades av Livsmedelsverket 2013 och då togs 15 stickprover. I enlighet med provtagningsförordningen inom EU analyseras fruktköttet tillsammans med skalet. Resultaten av de senaste stickproven visade att i 80 procent av proverna återfanns bekämpningsmedel. Alla resultat låg dock under gällande gränsvärden (LMV, 2013). Den vanligast förekommande bekämpningsmedelsresten var triadimefon, ett svampmedel som är förbjudet inom EU och klassas som akut giftigt för vattenlevande organismer. Medlet är också potentiellt cancerframkallande och kan orsaka andnöd, domningar och hudirritation.  

Det har inte gjorts några tester på bekämpningsmedelsrester i konserverad ananas på mycket länge. Då färsk ananas inte innehöll resthalter över gränsvärdena anser Livsmedelsverket det inte nödvändigt att testa konserverad ananas. De gör även bedömningen att konserverad ananas bör ha lägre halter än färsk ananas då konserverad ananas inte testas med skal (LMV, 2013). 

Är inte ekologisk ananas väldigt dyr? 

Prisskillnaden mellan ekologisk och oekologisk mat minskar hela tiden. Genom att efterfråga just ekologiska produkter hjälper vi till att minska den skillnaden ännu mer. När man tänker på att det tar ungefär ett och ett halvt år att odla fram en ananas så kanske det inte är så dyrt? Se det i så fall som en sällanköpsvara och en lyx som du unnar dig någon gång ibland. 

Var kan jag köpa ekologisk ananas? 

Nuförtiden kan man hitta ekologisk färsk och torkad ananas till och från i många av de större butikerna. Vår butiksinventering visade dock på ett mycket dåligt utbud när det gäller ekologisk juice och ekologisk konserverad ananas. Om du går till mer välsorterade butiker som specialiserat sig på ekologiska produkter kan du hitta även det.  

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll