Frågor och svar om bekämpningsmedel på växter

Här får du svar på de vanligaste frågorna om bifarliga bekämpningsmedel som hittats på ”bivänliga” trädgårdsväxter som säljs i handeln.

Trädgårdsväxter som marknadsförs som ”bivänliga” innehåller många bekämpningsmedel som är farliga för bin och olagliga inom EU, det visar en omfattande undersökning från Naturskyddsföreningen.

Nästan alla (53 av 54) testade trädgårdsplantor innehöll bekämpningsmedel, vissa så farliga att de är helt förbjudna att använda eller direkt skadliga för bin. Här får du svar på några vanliga frågor och tips på vad du kan göra för att slippa bekämpningsmedlen!

Vilka trädgårdsplantor ska jag köpa för att undvika bekämpningsmedel?

Vi rekommenderar att köpa ekologiskt odlade plantor. Då är bekämpningsmedelsanvändningen reglerad enligt lag. Problemet med bekämpningsmedel i prydnadsväxter är utbrett och vi kan inte säga att någon växtsort eller butik är bättre eller sämre än någon annan.

Eko-utbudet är tyvärr väldigt litet, men fråga gärna efter ekologiska blommor i butiken. Om flera kunder frågar efter ekologiskt kommer utbudet att öka!

Om du inte får tag på ekologiska plantor är det bäst att odla från ekologiska frön eller dela sticklingar med andra personer som odlar utan bekämpningsmedel. Här får du tips om hur du kan odla utan gifter!

På vilket sätt är bekämpningsmedlen farliga?

Bekämpningsmedlen som vi fann kan skada bin på flera olika sätt. Vissa är direkt dödliga, medan andra kan påverka fortplantning, matsmältning och liknande, och på så sätt göra en mer indirekt skada.

Bekämpningsmedlen kan också skada andra organismer, till exempel vattenlevande organismer vid läckage ut i vattendrag eller daggmaskar som lever i jorden.

En del av bekämpningsmedlen kan vara skadliga för människor. Vissa kan till exempel orsaka cancer eller påverka förmågan att få barn.

Det är stor skillnad på hur skadliga bekämpningsmedlen är, vissa har många negativa effekter medan andra är skonsammare.

Är det bara ”bivänliga” blommor som är besprutade?

Vi har bara undersökt plantor som är märkta som bivänliga, men vi har ingen anledning att tro att andra plantor skulle vara mindre besprutade. Problemet med bekämpningsmedel är utbrett inom blomsterbranschen.

Är det bara plantor som inte är från Sverige som innehåller bekämpningsmedel? Så om jag köper “Från Sverige”-märkta plantor så är det lugnt?

I vår undersökning kunde vi inte se någon tydlig skillnad beroende på vilket land växten kom ifrån, trots att vi undersökte både plantor från Sverige och från andra länder. De flesta av de svenskodlade växterna innehöll både biskadliga och förbjudna bekämpningsmedel. Vi vet inte i vilket land dessa bekämpningsmedel har tillsatts.

Många bekämpningsmedel är tillåtna att användas i Sverige. En planta märkt med “från Sverige”-kan alltså vara besprutad helt lagligt med biskadliga bekämpningsmedel i Sverige. En “från Sverige”-märkt planta kan också delvis ha odlats i andra länder än Sverige, där andra medel kan vara tillåtna.

Hur är det med kryddväxter och andra ätliga växter som jag köpt i handelsträdgård, kan de vara farliga för mig och mina barn att äta av?

Vi rekommenderar att köpa ekologiska kryddväxter för att minimera risken att få i sig skadliga bekämpningsmedel.
Växter som marknadsförs som ätbara ska bedömas som ett livsmedel.

För livsmedel finns gränsvärden för vilken maximal nivå av bekämpningsmedel som de får innehålla vid försäljning.

Men samma kryddväxter kan säljas på handelsträdgårdar som prydnadsväxter, och plantorna får då innehålla hur höga nivåer av bekämpningsmedel som helst.

Om jag tar på en växt med bekämpningsmedel, får jag det på mig då?

Det är svårt att svara med säkerhet, men generellt sett så kan man säga att ett bekämpningsmedel kan överföras mellan en växt och dig om du tar på den. Studier på florister visar att de får bekämpningsmedel på sina händer. Florister har fler bekämpningsmedel i sin kropp jämfört med andra, och koncentrationerna är också högre.

Kan bekämpningsmedel sprida sig från plantorna till andra plantor som odlas intill?

Vår bedömning är att det inte bör vara något problem att äta plantor som odlats bredvid. Det bör inte ske någon större spridning mellan plantor.

Hur länge stannar bekämpningsmedlen kvar i plantorna? Borde jag ta bort plantor som jag har satt i år eller tidigare år?

Planterade plantor kan stå kvar i din trädgård. Det råder fortfarande matbrist för pollinatörer. Det är oklart hur länge de bekämpningsmedel som kom med plantan är kvar i den och om det fanns några från början.

Finns bekämpningsmedlen kvar i jorden efter att jag planterat växter med bekämpningsmedel?

De bekämpningsmedel som finns i jorden kommer att stanna kvar där tills de bryts ner eller lakas ur. Olika bekämpningsmedel binder till jord olika bra och bryts ner olika fort, så det är svårt att säga hur länge bekämpningsmedel från just dina plantor kommer att finnas kvar i jorden.

Det vanligaste ämnet i vår studies jordprover var boskalid, ett svampmedel, som hittades i 57 procent av jordproverna. Det tar mellan 98 och 578 dagar för det ämnet att halveras, det vill säga för koncentrationen att minskas till hälften, i jord.

Finns det inga lagar och regler som ser till att plantorna inte besprutas med farliga ämnen? Görs det inga kontroller?

Vid odling måste odlaren följa de lagar och regler som finns gällande bekämpningsmedel, till exempel får bara godkända bekämpningsmedel användas, och bara i tillåtna koncentrationer. I Sverige kan kommuner eller länsstyrelser kontrollera att en odlare följer de regler som gäller.

När plantan väl kommer till en butik för försäljning finns inga gränsvärden för hur mycket bekämpningsmedel som får finnas på den. Det finns ingen myndighet som ansvarar för att kontrollera bekämpningsmedel på prydnadsväxter, troligtvis eftersom det inte finns några gränsvärden att förhålla sig till.

Vad händer med företag som sålt plantor med förbjudna ämnen?

Att sälja en planta som blivit besprutad är inte förbjudet, även om plantan besprutats med ett förbjudet bekämpningsmedel.
Det som är förbjudet är att använda de förbjudna bekämpningsmedlen vid odling inom EU. Men en besprutad planta är alltså inte förbjuden att sälja.

Men har handlarna inte ansvar för miljö och hållbarhet?

Jo, det tycker vi, därför har vi startat en namninsamling. Det är inte rimligt att prydnadsväxter som säljs i Sverige innehåller farliga och förbjudna bekämpningsmedel. Handlare och återförsäljare måste ta sitt ansvar och se till att deras plantor odlas på ett hållbart sätt.

Det finns ofta fina ord om hållbarhet på både grossisters och återförsäljares hemsidor. Att vi ändå hittar skadliga bekämpningsmedel på växterna som de säljer tyder på att de har svårt att omsätta dessa ambitioner till aktivt miljöarbete.

Vi uppmanar dig att fråga efter handlarens miljöambitioner, så visar du att det är en viktig fråga som kunderna bryr sig om.

Är det risk att bekämpningsmedlen läcker från handelsträdgårdarna ut i naturen?

Ja, det finns absolut en risk att bekämpningsmedel kan läcka ut i naturen från odlingsplatsen. Om det läcker ut från en handelsträdgård beror på hur de odlar sina växter.

Så vitt vi vet finns inga studier på om bekämpningsmedel läcker ut från handelsträdgårdar. Det finns däremot studier som visar att bekämpningsmedel läcker ut från växthus, både från växthus där prydnadsväxter odlas och där ätbara växter odlas.

Vad spelar det för roll att ett bekämpningsmedel är PFAS?

Nio av de bekämpningsmedel som hittades i vår studie tillhör gruppen PFAS. Dessa brukar kallas för evighetskemikalier, eftersom de bryts ned extremt långsamt eller inte alls i naturen. Vissa kan brytas ned till andra kortare PFAS.

De kommer att finnas kvar i naturen väldigt, väldigt länge, och kan orsaka skada under lång tid framöver. Att så många av bekämpningsmedlen tillhörde denna grupp är därför extremt allvarligt.

Varför använder odlare förbjudna bekämpningsmedel?

Det är svårt att säga varför förbjudna bekämpningsmedel används, men troligtvis för att ämnet i fråga har en egenskap som man är ute efter, till exempel att bekämpa eller förebygga insektsangrepp.

Att ett ämne är förbjudet inom EU betyder att det är förbjudet att använda inom EU. Ämnet kan fortfarande vara lagligt att använda i länder utanför EU, det beror på lagarna i just det landet.

Ett av ämnena som hittades är en restprodukt av klordan, som är förbjudet globalt sedan 2004 och borde vara helt borta från alla odlingar. Klordan förbjöds eftersom det är skadligt för bin och cancerogent för människor.

Men ska jag inte köpa blommor alls?

Självklart vill vi att du ska kunna njuta av vackra blommor! Dessutom kan det hjälpa bin och andra pollinatörer att hitta mat. Fortsätt att hjälpa bina!

Som konsument bör du kunna lita på att en bivänlig växt är bivänlig på riktig, och att du inte sprider ämnen som kan skada djur eller oss människor när du odlar. Hjälp oss att se till att branschen tar sitt ansvar, skriv under vårt upprop och fråga eftermiljömärkta växter i butik!

Bilden visar en stiliserad illustration med en gul bakgrund. I mitten finns en krukväxt i en enkel kruka. Växten har ett stort blad och en blomma som ser ut att vara gjord av ett dödskalle-motiv. En annan blomma, som ser ut att vara en bild i en bildram, hänger från en av växtens böjda stjälkar. Bildramen har ett hjärta i mitten. Under krukan syns fyra små dödskallar utspridda på marken. Designen är minimalistisk och använder endast svart och gult.

Rädda bina: stoppa gifterna!

”Bivänliga” växter som är farliga för bin, ska det vara så?

Skriv på uppropet!
Gillas av 4

Relaterat innehåll