Framtidens vattenkraft släpper fiskarna fria

Sveriges tillgång till strömmande vatten är unikt och vattnets kraft ger oss tillgång till stora mängder förnybar energi. Men i älvar och åar påverkade av vattenkraft betalar både djur och natur ett högt pris.

Floder, älvar, åar och bäckar hör till våra mest artrika ekosystem och fungerar lite som ett blodomlopp i den svenska naturen. En liten å kan rymma hundratals arter och tusentals djur per kvadratmeter. Forsande vatten är särskilt värdefullt eftersom många fiskar, som lax, öring och asp är beroende av det strömmande vattnet för sin fortplantning. Där finns också gott om syre och mat vilket gör att många djur trivs där. 

Vattenkraft ger förnybar elenergi 

Människor har länge förstått nyttan med strömmande vatten och många svenska städer och byar ligger nära vattendrag. Vi har sedan långt tid tillbaka använt vattnets energi för att mala och pumpa. Och de senaste 130 åren har vi även fått elektricitet tack vare vattenkraft. 

Vattenkraft är på flera sätt en bra energikälla. Den ger förnybar energi med mycket låga utsläpp av växthusgaser. Vattenkraft är en viktig del i Sveriges energisystem och behövs för att vi ska kunna ställa om till 100 procent förnybart. Men vattenkraften orsakar även stora skador på miljö och djurliv. 

Vattenkraftverk hindrar fiskens vandring 

Många fiskarter vandrar mellan olika livsmiljöer under delar av sina liv, det gör även vanliga arter som gädda, abborre och öring. Vandringen är också en förutsättning för att andra arter, såsom våra hotade stormusslor, ska kunna fullfölja sin livscykel. 

I Sverige finns drygt 2 000 vattenkraftverk och runt 10 000 dammar, men bara ett fåtal av dessa erbjuder fri passage för fisk. De allra flesta hindrar istället djur från att vandra fritt. För fiskar som är helt beroende av vandring mellan sött och salt vatten, såsom lax och ål, har det fått förödande konsekvenser. Idag återstår endast ett fåtal livskraftiga vildlaxpopulationer i Sveriges älvar och åar. 

En moderniserad vattenkraft 

Merparten av Sveriges kraftverk drivs med 100 år gamla tillstånd. Men flera vattenkraftverk och dammar saknar också tillstånd helt. Små kraftverk producerar ofta väldigt lite el, samtidigt som de kan orsaka stor biologisk skada. De 1000 minsta kraftverken producerar tillsammans endast ca 0,25 procent av den svenska elen. Tusentals av landets dammar har också förlorat sin funktion. Det bästa för miljön skulle därför vara att många av dessa rivs ut. 

Sedan 2019 har Sverige en ny lagstiftning som innebär att alla vattenkraftverk ska förses med moderna miljötillstånd. Under de närmaste 20 åren är det tänkt att alla gamla miljötillstånd ska omprövas. Detta ska ske i tur och ordning enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraften. 

Gammal vattenkraft kan ge nya jobb 

Att förbättra och återställa vattendrag genom att riva ut och miljöanpassa vattenkraftverk och dammar är inte bara bra för naturen, det är också en lönsam affär för den lokala ekonomin. 

Miljöanpassningar i vattenkraften skapar fler jobb. En miljöanpassning av svensk vattenkraft med ambitionen att nå målen i Vattendirektivet kommer att innebära minst 560 heltidstjänster per år under 20 års tid för projekterare, konsulter, byggbolag och hos företag som säljer byggmaterial och tillverkar olika tekniska lösningar. 

Mer fisk lockar också fler fritidsfiskare vilket gynnar lokala företag med inriktning på fisketurism, boendeanläggningar, redskapsförsäljare, matbutiker och lokala serviceföretag runt vattendragen. Läs gärna mer i rapporten Rikedomar runt rinnande vatten

Naturskyddsföreningen tycker 

Alla vattenkraftverk måste få moderna miljötillstånd som ställer krav på fria vandringsvägar och  minimitappning av vatten. Dammar som inte har höga kulturvärden och som inte fyller någon funktion bör rivas ut. Först då kan vi få tillbaka hotade arter, fler fiskar och en högre biologisk mångfald i våra rinnande vatten. 

Naturskyddsföreningen har valt att miljömärka vissa vattenkraftverk med Bra Miljöval under förutsättning att produktionen också tar hänsyn till den biologiska mångfalden i och omkring vattendragen. Läs gärna mer om Bra Miljöval och kriterierna för miljömärkt el här. 

Välj el märkt Bra Miljöval 

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt. 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 6

Relaterat innehåll