Positionspapper: havsbaserad vindkraft

Den havsbaserade vindkraften står inför en snabb utbyggnad i Sverige. Ny teknik gör det möjligt att bygga på djupare vatten och längre från land, vilket ändrar förutsättningarna för vindkraft i havet. Med detta positionspapper ges en bild av var och hur föreningen anser att vindkraft kan etableras till havs, till stöd för kansliets, kretsars och länsförbunds arbete.

I Naturskyddsföreningens rapport ”Vindkraft – en viktig del av framtidens energisystem” (2021) gjordes en detaljerad analys av förutsättningarna och potentialen för vindkraft i Sverige. Den rapporten beaktade bara havsbaserad vindkraft ner till 35 meters djup. De senaste åren har ansökningar inkommit om att bygga vindkraft många mil ut till havs på 60–70 eller rent av över hundra meters djup.

Med detta positionspapper görs en noggrannare analys av förutsättningarna för att bygga vindkraft i hela de havsytor som Sverige har rådighet över. Teknik, utbyggnadsplaner, miljöpåverkan, möjliga anpassningsåtgärder och lagstiftningen som rör havsbaserad vindkraft presenteras i större detalj. Positionspapperet innebär en uppdatering av föreningens policys för vindkraft. Vi presenterar även ett kartmaterial över de stopp- och försiktighetsområden som Naturskyddsföreningen anser bör gälla, dvs vilka områden där vindkraft bör undvikas eller bör byggas med speciella försiktighetsåtgärder.

Syftet med positionspapperet är främst att vara rådgivande i det interna arbetet med havsbaserad vindkraft på kansliet, i kretsar och länsförbund. Det börjar med ett kapitel med ståndpunkter och vägledning som sammanfattar policys och ger vägledning för de olika havsområdena, följt av kapitel med fördjupning inom teknik, påverkan på växt- och djurliv samt gällande lagstiftning.

Naturskyddsföreningen ställer sig i grunden positiv till utbyggnad av havsbaserad vindkraft med ett antal villkor gällande placering och utförande, för att ta hänsyn till natur, växt- och djurliv. Naturskyddsföreningen anser bland annat att:

  • Vindkraft ska inte byggas i områden som är formellt skyddade, eller i vissa fall i direkt anslutning till dessa.
  • Vindkraft ska inte byggas i områden med höga naturvärden, till exempel utsjöbankar och andra områden med hög biologisk mångfald.
  • Vindkraft bör också undvikas i de för fåglar och fladdermöss viktigaste flyttstråken, födosöks- och övervintringsområdena, samt där det hotar östersjöbeståndet av tumlare.
  • Stor hänsyn bör tas vid utbyggnad av vindkraft i torskens lekområden (kombinerat med kompensationsåtgärder) och viktiga områden för västkust- och bältpopulationerna av tumlare.
  • Utbyggnad av vindkraft kan ge vissa lokala naturpositiva effekter i havet. Om etablering av en vindkraftspark kombineras med ett stopp för bottentrålning kan det ge positiva effekter för bottenlevande djur och inlagring av kol. Vindkraftsfundament kan även ge en positiv ”reveffekt”, i synnerhet på västkusten.

Kartmaterialet med stopp- och försiktighetsområden uppdateras löpande och det som finns i länkarna nedan kan vara mer aktuellt än de kartor som finns i positionspappret.

Kartbilder för nedladdning

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll