Rapport: Så kan hållbar vindkraft byggas ut i Sverige

Hur kan vindkraften kraftigt byggas ut utan att det sker på bekostnad av känslig natur och hotade arter? Och vad behöver hända för att det skulle kunna bli möjligt? Det är några av de frågor som besvaras i vår rapport “Vindkraft – en viktig del av framtidens energisystem”

Om vi ska kunna begränsa de mest katastrofala följderna av den globala uppvärmningen måste utsläppen från fossila källor minska radikalt. Men det räcker inte att fasa ut fossila bränslen för att skapa ett hållbart energisystem. Det krävs en omställning av hela energisystemet.  

Vindkraften byggs ut i aldrig tidigare skådad takt i Sverige – och kommer behöva öka ytterligare. Samtidigt kan vindkraften orsaka negativa konsekvenser för djur- och naturlivet.  

Naturskyddsföreningen anser att en stor expansion av vindkraften är nödvändig, men att det aldrig får ske på bekostnad av djur- och naturliv. En rad andra hänsyn måste också tas, exempelvis till friluftslivet och renskötseln. Med rapporten hoppas vi kunna bidra till att en fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige sker på ett ansvarsfullt och hållbart sätt

Varför vindkraft?  

Den globala uppvärmningen kan enligt FN:s klimatpanel (IPCC) fortfarande begränsas till 1,5 grad om rätt åtgärder sätts in snabbt. För att ställa om från dagens globalt sett klimatskadliga energianvändning till ett hållbart energisystem, krävs såväl förnybar energi som samhällsomställning och energieffektivisering.  

All elproduktion har vissa negativa miljöeffekter, och Naturskyddsföreningen utgår därför alltid från energieffektivisering först. Exempelvis genom hållbar konsumtion, bättre isolering och effektiv uppvärmning av bostäder, en ökad andel hållbara transportmedel och effektivare processer inom industrier.  

Men även med betydande energieffektivisering kommer ny elproduktion behövas. Med en korrekt lokalisering är de negativa effekterna av ny elproduktion i Sverige lägst för vindkraft. Vindkraft har mycket låg klimatpåverkan, är konkurrenskraftig och en nödvändig del i utfasningen av fossila bränslen.  

Genom ökad vindkraft kan Sverige dessutom göra stor nytta som nettoexportör av el. Många europeiska länder har fortfarande en hög andel fossil elproduktion. Export av svensk vindkraft skulle alltså bidra till att minska utsläppen av koldioxid från fossila kraftverk i andra länder. 

Hur mycket hållbar vindkraft skulle kunna byggas?  

I vår rapport visar vi att vindkraften skulle kunna mer än fyrdubblas i Sverige, utan att det sker på bekostnad av biologisk mångfald och artrikedom.  

Vi kan visa att det finns yta på land på 3 600 kvadratkilometer som skulle kunna vara lämplig för hållbar vindkraft. Det motsvarar knappt en (1) procent av Sveriges totala yta. Resten av den tillgängliga ytan, ungefär en tredjedel, finns ute till havs. Sammanlagt skulle den hållbara vindkraften kunna byggas ut till nära 130 TWh (terawattimmar) i de utpekade områdena, jämfört med 27 TWh vindkraft som produceras i Sverige i dag. 

Känsliga områden  

Den tillgängliga ytan som vi har identifierat består av områden som ingår i riksintresse för vindkraft men som inte ingår inom något av de områden som Naturskyddsföreningen har pekat ut som särskilt känsliga.  

Dessa inkluderar bland annat:  

  • Natura 2000-områden 
  • naturreservat 
  • nationalparker 
  • biotop-skyddsområden 
  • riksintresse obrutna fjäll 
  • skogliga värdekärnor 
  • nyckelbiotoper samt viktiga fågel- och fladdermusområden 
  • utsjöbankar  

Kartanalysen i rapporten har gjorts på nationell nivå och fångar därför inte upp specifika lokala förutsättningar, som häckande örnar eller särskilt viktiga renskötselområden. Av den utpekade ytan kommer en del därför inte vara lämplig för vindkraftsetableringar. 

Samtidigt finns det flera platser med god vindtillgång även utanför riksintresse för vindkraft. Så även om områden faller bort vid lokala inventeringar är den tillgängliga ytan för hållbar vindkraft sannolikt större än vad som utpekas i rapporten.

Utmaningar för expansion av hållbar vindkraft

Förutom de hänsyn till naturen, friluftslivet och renskötseln som alltid ska tas finns det några hinder för en effektiv utbyggnad som måste undanröjas.

Det ena är Försvarsmaktens restriktionsområden för vindkraft. Naturskyddsföreningen anser att dessa bör avskaffas eller kraftigt inskränkas.

Det andra är det kommunala vetot, som måste reformeras för att möjliggöra fler hållbara vindkraftsetableringar och samtidigt öka rättssäkerheten. 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 5

Relaterat innehåll