Moderaternas förslag att sluta skydda skog saknar grund

När John Widegren (M) argumenterar för att ingen mer skog ska skyddas så glömmer han inte bara bort att Sverige består av mer än en näringsgren. Med svaga motiv slår han dessutom bort förutsättningarna för en fungerande natur, själva grunden för vår existens.

Det här är en replik på artikeln “M: Fel att skydda ännu mer skog” av John Widegren (M), publicerad på SvD Debatt 2020-02-10.

Miljöfrågan är komplex och behöver hanteras i sin helhet. Att rättfärdiga ett ohållbart nyttjande av naturresurser i klimatets namn är inte bara kortsiktigt, utan förbiser även den starka kopplingen mellan de två. En bibehållen biologisk mångfald är helt nödvändig för att naturen ska kunna förse oss med en lång rad oersättliga ekosystemtjänster såsom rent vatten och ren luft. Artrika ekosystem är dessutom mer motståndskraftiga mot de framtida effekterna av klimatförändringarna som till exempel stormar, bränder och insektsangrepp.

Människan har över tid kraftigt påverkat det svenska skogslandskapet. Från skogar med stor biologisk mångfald till mer monotona produktionsskogar. Det har i grunden ändrat förutsättningarna för livet i skogen – för växter, djur och svampar. Det skogsbruk som moderaternas John Widegren talar sig varm för innebär fortsatta förluster av livsmiljöer för känsliga arter. Det leder till att variationsrika skogar i hög grad fortsätter att omvandlas till täta skogar av samma art och ålder. Och det i en tid när skogens variationsrikedom och biologiska mångfald behöver värnas mer än någonsin.

Så sent som för ett år sedan rapporterade Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, i den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar, återigen att Sverige inte når målen som rör skogens biologiska mångfald. Enligt myndigheterna är det centralt att stoppa avverkning av skyddsvärd skog och upphöra med fragmenteringen av livsmiljöer för känsliga arter. Den skyddsvärda skogen behöver, enligt myndigheterna, istället bevaras långsiktigt. Vi förutsätter att Widegren har förtroende för de statliga expertmyndigheternas bedömning och att han står bakom riksdagens miljökvalitetsmål som hans parti har varit med och beslutat om. 

Widegren faller dock tillbaka på en argumentation som tycks bottna i en djup okunskap om hur naturen fungerar och går tvärs emot ledande naturvårdsforskning. Skogen är inte, som Widegren tycks tro, en enda stor homogen naturtyp. En gles tallmosse i Östergötland kan helt enkelt inte representera en kalkgranskog i Jämtland. Det skydd som Widegren anser vara mer än tillräckligt buntar urskiljningslöst ihop olika naturtyper, trots att såväl naturvårdsforskningen som miljömålsansvariga myndigheter är helt överens om att många skogstyper är gravt underrepresenterade i skyddet. 

Det finns även skäl att ifrågasätta viljan hos moderaterna att lösa frågan om ett verkligt hållbart skogsbruk som klarar riksdagens miljömål. Ett hållbart skogsbruk bygger på att skogen har många olika värden, varav råvara till skogsindustrin bara är en. Skogen behöver nyttjas på ett ansvarsfullt sätt och inte gå utanför de ramar som ekosystemen själv satt upp.  Dit är det emellertid långt – skogspolitiken har inte hängt med i de förändringar som skett sedan den beslutades 1993, och saknar insikt om att det i skogsbruket behövs en omställning, precis som i transport- och byggsektorn. 

Skogspolitiken och ytterst skogsbruket behöver utformas både så att Sverige når de miljökvalitetsmål som Moderaterna själva har varit med att slå fast, men också så att Sverige uppfyller sina åtaganden inom EU:s regelverk och FN:s konventioner. Om den rådande biodiversitets- och klimatkrisen ska kunna bemästras behövs omfattande förändringar. För att klara målen måste politiken, skogsnäringen och alla de aktörer som har sin försörjning från skogen tillsammans fatta kunskapsunderbyggda beslut baserade på dagens förutsättningar. Politiken måste nu agera kraftfullt för att möjliggöra ett Sverige där friska och levande skogsekosystem skapar förutsättningar för en levande landsbygd.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Gillas av 2

Relaterat innehåll