Naturskyddsföreningens yttrande över delbetänkandet Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk

Naturskyddsföreningens yttrande över delbetänkandet Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk (SOU 2023:74).

 • Naturskyddsföreningen avstyrker förslaget om att kravet på
  odlingstillstånd bör tas bort eftersom det kan föranleda sämre skydd för miljön.
 • Naturskyddsföreningen delar uppfattningen om att dubbelprövningar av vattenbruksverksamheter bör undvikas och att regelförenklingar därmed kan vara motiverade. Dessa förenklingar får dock inte leda till en urvattning av miljöskyddet, utan skyddet måste bibehållas.
 • Naturskyddsföreningen instämmer i förslaget på definition av vattenbruk i miljöbalken.
 • Naturskyddsföreningen anser att förslaget om att alla vattenbruk ska anses vara miljöfarliga verksamheter är bra, ifall förslaget om att odlingstillståndet ska tas bort genomförs. Därmed blir även mindre, tidigare icke anmälningspliktiga verksamheter anmälningsskyldiga.
 • Naturskyddsföreningen instämmer med utredningens analys att om odling av organismer, som i dag prövas enligt bestämmelserna om vattenverksamhet, ges samma undantag som odling av fisk, musslor och kräftor, bör regelverket för dessa organismer ses över.
 • Naturskyddsföreningen avstyrker förslaget om att specifika
  miljöbedömningar enbart ska göras när det finns behov. Verksamheter som idag är tillståndspliktiga som miljöfarlig verksamhet bör även fortsättningsvis vara det och dessa verksamheter ska alltid anses medföra betydande miljöpåverkan varvid specifik miljöbedömning krävs.
 • Naturskyddsföreningen anser att förslaget om att ge Havs- och
  vattenmyndigheten i uppdrag att se över gränserna för
  vattenbruksverksamhet är bra. Föreningen delar dock inte utredningens bild av att en ändring av fodergränserna enbart skulle leda till förenklingar, utan att en sådan utredning också bör fokusera på vilket sorts foder som är bäst lämpat givet foderinnehåll, samt lokaliseringsfrågan och användandet av bästa möjliga teknik i vattenbruksverksamheten.
 • Naturskyddsföreningen instämmer med vikten av att föreskrifterna avseende miljöhänsyn bör vara tillämpliga på all sorts vattenbruk och tillstyrker förslaget om att bemyndiga Havs- och vattenmyndigheten att meddela generella föreskrifter. Det är dock viktigt att inte låsa fast sig vid specifika arter, då vattenbruk är en föränderlig sektor, där nya arter kan komma att odlas och brukas.
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll