Öppet brev till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) gällande Sveriges nationella strategi och handlingsplan för biologisk mångfald till 2030

Just nu ligger en mycket viktig uppgift på regeringens bord: att ta fram en ny nationell strategi och handlingsplan för biologisk mångfald (NBSAP). För att vi ska nå de mål som Sverige har ställt sig bakom och varit pådrivande i att ta fram, är det viktigt att handlingsplanen är ambitiös och heltäckande. Här nedan presenterar vi ett antal förslag för att säkra en ambitiös strategi och handlingsplan.

Vi som signerar detta brev representerar svenska medlemmar i Internationella naturvårdsunionen IUCN, en union vars medlemmar - däribland mer än 90 länders regeringar, över 1400 organisationer och 15 000 experter - sedan 75 år aktivt arbetat för en hållbar natur.

Krisen för den biologiska mångfalden är lika allvarlig som klimatkrisen. Förlusterna av biologisk mångfald förstärks av klimatförändringarna, å andra sidan kan robusta ekosystem motverka klimatförändringarna och öka samhällets motståndskraft mot dess effekter. Naturkrisen och klimatkrisen är därför två ödesfrågor för vår framtid på planeten som måste ges samma politiska vikt och hanteras samordnat.

I december 2022 antog världens länder ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald (GBF). Beslutet vid partsmötet för länderna i Konventionen om biologisk mångfald i Montreal är en otroligt viktig milstolpe för det globala miljöarbetet. Nu måste alla länder satsa fullt ut på genomförandet!

Nationella strategier och handlingsplaner för biologisk mångfald (NBSAPs) är det huvudsakliga verktyget för genomförandet av det globala ramverket på nationell nivå. Handlingsplanerna, som ska tas fram inför nästa partsmöte i oktober 2024, ska innehålla de nationella mål, strategier, styrmedel och åtgärder som krävs för att nå de mål som antagits genom det globala ramverket.

Naturvårdsverket har nyligen levererat ett förslag till svensk nationell handlingsplan. Förslaget är en bra bas för fortsatt arbete och innehåller en hel del viktiga element, men mer arbete återstår för att Sverige ska leva upp till det som krävs enligt det globala ramverket. Vi vill därför understryka att det är viktigt att regeringen tar arbetet vidare och levererar fullt ut på de globala åtagandena genom att ta fram en ambitiös nationell handlingsplan som stakar ut hur Sverige ska göra vår beskärda del för att nå de antagna globala målen och vända förlusten av biologisk mångfald i Sverige till 2030 samt bidra till genomförande i EU och globalt. Den nationella handlingsplanen (NBSAP) behöver därför omfatta alla delar av och motsvara ambitionen i det globala ramverket för biologisk mångfald.

Den parlamentariska miljömålsberedningen har för närvarande i uppdrag att se över mål och styrmedel för att Sverige ska nå sina internationella och EU-åtaganden kopplat till biologisk mångfald och nettoinlagring av kol i markanvändningssektorn. GBF-beslutet bör utgöra en central utgångspunkt för beredningens analyser och förslag, i linje med regeringens utredningsdirektiv.

Avsändare är följande medlemmar ur IUCN:s nationella kommitté:

Ordförande IUCN:s nationella kommitté, Jan Olov Vesterberg
Sekreterare IUCN:s nationella kommitté, Michael Löfroth
CCB, Executive Secretary Mikhail Durkin
Kolmården Foundation, ordförande Anders Eslander
Naturskyddsföreningen, generalsekreterare Karin Lexén
Nordens Ark, VD Mats Höggren
Nordic Youth Biodiversity Network, coordinator Oliwer Schultz (adjungerad medlem)
ProGeo, Sven Lundqvist
Skansen, chef zoologiska avdelningen Jonas Bergman
SLU Artdatabanken, chef Mark Marissink
SLU Centrum för biologisk mångfald, föreståndare Håkan Tunón
Svenska Djurparksföreningen, verksamhetsledare Helena Håkansson (adjungerad medlem)
Världsnaturfonden WWF, generalsekreterare Gustaf Lind

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll