Så många dispenser från strandskyddet beviljas i Sverige

I den politiska debatten låter det ofta som om det är omöjligt att få bygga strandnära i Sverige. I själva verket beviljas tusentals strandskyddsdispenser årligen – och antalet har ökat kontinuerligt sedan strandskyddet infördes på 1950-talet. Det visar Naturskyddsföreningens rapport om det svenska strandskyddet.

Trots att vi har haft strandskydd sedan 1950-talet fortsätter stränderna att bebyggas. Minst en tredjedel av den svenska kusten är redan exploaterad. Störst exploateringstryck finns längs Sveriges kuster men exploateringen ökar även i inlandet. 

Naturskyddsföreningens nya rapport ”Det svenska strandskyddet: Hur funkar det och varför är det viktigt?” visar att kommunerna är frikostiga med dispenser, inte minst i starkt exploaterade områden.  Enligt nuvarande lagstiftning ska dispenser från strandskyddet ges mycket restriktivt, men beviljandegraden har varit anmärkningsvärt hög på många håll.   

Frågan om allmänhetens tillgång till fria stränder för bad och friluftsliv är ständigt aktuell. Vid sidan av den allemansrättsliga aspekten av strandskyddet, är skyddet viktigt för att bevara livsmiljöer för växter och djur och för att öka motståndskraften mot klimatförändringarnas negativa effekter. 

På senare tid har diskussionerna om strandskyddets framtid varit intensiva. Strandskyddsutredningens förslag som lades fram i december 2020 (SOU 2020:78) kommer med stor sannolikhet innebära att strandskyddslagstiftningen förändras under 2022. Propositionen läggs fram i slutet av mars.

Varför behövs ett starkt strandskydd?

I denna video får du lära dig mer om strandskyddets historia, strandskyddsdispenser och varför strandskyddet är så viktigt.

rKNIkIT9ej0 poster image

Det här tycker Naturskyddsföreningen om strandskyddet och strandskyddsutredningen:

Strandskyddet har sedan länge hört till Naturskyddsföreningens hjärtefrågor. Redan i början av förra seklet var föreningen aktiv i debatten om exploatering av naturen och behovet av naturskydd. Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till strandskyddsutredningens förslag som innebär att stora strandområden förlorar sitt skydd.

Föreningens kretsar och länsförbund bedriver ett viktigt arbete genom att bevaka hur strandskyddsdispenser ges, och hur lagstiftningen efterlevs runt om i landet. Många oroar sig över att strandskyddet kommer att försvagas kraftigt om regeringens förslag på lagändringar blir verklighet.

Läs mer om Naturskyddsföreningens ställning i vårt remissvar.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll