Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens remiss gällande förslag till fiskeregleringar i marina skyddade områden i Bottniska viken

Regeringen gav den 19 oktober 2017 (M2017/02522/Nm) Havs- och
vattenmyndigheten i uppdrag att identifiera ytterligare bevarandeåtgärder i syfte att nå bevarandemålen i samtliga skyddade marina områden till 2020 med fokus på fiske. Åtagandet innebär att Sverige avser att införa relevanta och ändamålsenliga bevarandeåtgärder vad avser fiske i syfte att nå bevarandemålen i samtliga marina skyddade områden senast år 2020. I arbetet med uppdraget har länsstyrelserna bedömt att det i ett antal av de marina skyddade områdena i Sveriges hav bedrivs fiske som kan innebära risk för att bevarandemålen inte uppnås. Genom att reglera fisket i dessa områden kommer det bidra till att bevarandemålen nås.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll