Yttrande över remiss av Havs- och vattenmyndighetens redovisning av uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden

Naturskyddsföreningen tillstyrker att ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden införs, med möjlighet att ge begränsade undantag i förvaltningsplanerna. Bottentrålningen har negativ inverkan på såväl biologisk mångfald, marina livsmiljöer, näringsvävar1 och djupa mjukbottnars möjlighet till att lagra in kol2 och andra biogeokemiska cykler3. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) identifierar att trålning måste minska för att uppnå god bottenintegritet enligt havsmiljöförordningen, samt att det marina områdesskyddet måste förstärkas för att nå god miljöstatus vad avser biologisk mångfald4. Likså identifierar Artdatabanken att fler sammanhängande områden med skydd mot bottentrålning är en viktig åtgärd för att minska påverkan på känsliga arter och livsmiljöer5. Ett förbud mot bottentrålning i skyddade områden är även i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald då det är ett viktigt steg för uppnå strikt skyddade områden och kan även utgöra en passiv restaureringsåtgärd för bottenhabitat. Enligt en kommande rapport från New Economics Foundation6 skulle ett förbud mot bottentrålning i skyddade områden på EU-nivå leda till nettovinster efter endast 5 år, utifrån värdet på de ekosystemtjänster som framför allt ostörda bottnar medför bl.a. vad gäller kolinlagring. Att minska bottentrålning är således även en klimatåtgärd.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll