Röster från Afrikas fiskesamhällen

Det småskaliga fisket i Afrika är en viktig resurs som bidrar till mat och försörjning i några av världens fattigaste områden. Men konkurrensen om fisket ökar när utländska aktörer kommer in på marknaden. Det är viktigt att fisket skyddas för att kunna bidra till målet om hållbar utveckling för alla.

Naturskyddsföreningen arbetar tätt med fiskesamhällen och deras organisationer i Västafrika. För ett par år sedan tog vi fram en rapport Voices from African Artisanal Fisheries (Röster från det småskaliga afrikanska fisket), tillsammans med vår samarbetsorganisation CFFA, det Västafrikanska fiskenätverket CAOPA och journalistnätverket Rejopra.  

När rapporten var färdig åkte Naturskyddsföreningens sakkunniga i internationella havsfrågor, Sara Fröcklin, till Senegal för att tillsammans med partners lansera rapporten och diskutera lösningar med landets beslutsfattare och myndigheter. 

Ökande konkurrens om en minskande resurs 

I rapporten vill vi uppmärksamma situationen inom fiskesektorn, och speciellt lyfta det småskaliga fiskets roll för hållbar utveckling. Det småskaliga fisket sysselsätter nämligen miljontals män och kvinnor i Afrika, och ger ett viktigt bidrag till ländernas ekonomi. Fisken är också en viktig källa till högvärdigt protein, ibland den enda källan. Men konkurrensen om fisken är stor. När torkan kommer lämnar många jordbruket och antalet båtar som fiskar ökar. Stora båtar från Europa och Asien trålar effektivt vattnet utanför kusten i jakten på fisk. 

Senegal, Fiske, Småskaligt, Fiskare, Pojke, Strand, Båt, Rapport, Afrika, Västafrika
Den nya rapporten Voices from African Artisanal Fisheries framhåller vikten av småskaligt fiske för Afrikas kustbefolkning

Fisket utanför Västafrika har alltid varit rikt men på senare tid har det förändrats. De tidigare så fiskrika vattnen har nu nästan tömts på fisk. Enligt FN:s organ för livsmedelssäkerhet, jordbruk, landsbygdsutveckling, fiske och skogsbruk (FAO) är alla västafrikanska fisken överexploaterade och kustfisket har minskat med 50 procent på 30 år. 

– Ibland, efter en lång dags fiske, kommer jag tillbaka tomhänt, utan att ens ha fått ihop till bensinkostnaderna, berättar den senegalesiske fiskaren Ngalla Guèye i rapporten. 

Bara i Senegal sysselsätter fiskesektorn drygt 600 000 personer och fisken bidrar med 40 procent av intaget av animaliskt protein. I närbelägna Ghana står fisken för så mycket som 58 procent av det animaliska proteinintaget. En så viktig del har man inte råd att förlora. Trots detta fortsätter expansionen av industriella, mer ekonomiskt lukrativa, sektorer på bekostnad av både miljön och människors möjlighet till livsuppehälle.   

2022 – Internationella året för småskaligt fiske 

De senaste åren har det småskaliga fisket dock fått allt större uppmärksamhet bland beslutsfattare. Det beror mycket på att världens länder genom FAO för första gången gemensamt antagit internationella riktlinjer för ett hållbart småskaligt fiske. Här kan du läsa mer om det. 

Redan under lanseringen av rapporten i Senegal föreslog CAOPA ett internationellt år tillägnat det småskaliga fisket. Under FN:s generalförsamling 2019 slogs det så fast att år 2022 tillägnas det småskaliga fisket. Det här året kommer vara avgörande för att:  

  • öka världens förståelse av det småskaliga fiskets viktiga roll för livsmedelstrygghet, fattigdomsbekämpning och hållbart nyttjande av naturresurser
  • stärka dialogen mellan aktörer på olika nivåer och leda till handling

Året förväntas också resultera i att nationer, inklusive de afrikanska, får incitament att genomföra en reform av sin fiskepolitik så att denna i större utsträckning inkluderar och främjar det småskaliga fisket.  

CAOPA vill också att länderna inför korrekt insamling av fiskedata, ökad kontroll och efterlevnad av fiskelagar, utvidgade zoner där enbart ett hållbart småskaligt fiske får bedrivas och ett ökat stöd till innovativa lösningar som leder till förbättrade arbets- och levnadsförhållanden, särskilt för kvinnor.  

– Nu är det hög tid att agera! Riktlinjerna för det småskaliga fisket behöver omsättas i praktiken. Här kan länder som Sverige spela en värdefull roll, både vad gäller finansiella resurser och genom sitt medlemskap i EU verka för en europeisk fiskepolitik som bygger på principerna i de Internationella fiskeriktlinjerna, säger Sara Fröcklin och fortsätter: 

– Ekonomiskt fördelaktiga fiskeavtal mellan EU och tredje land får inte ske på bekostnad av vare sig miljön eller redan marginaliserade fiskesamhällen i låginkomstländer. Välmående hav, kuster och fiskbestånd liksom demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, tryggad livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning måste gå före utländska ekonomiska intressen. 

Hållbarhetsagendans mål för hav och kust 

I de nya globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, har Sverige tillsammans med Fiji tagit på sig en ledande roll för att ro i hamn mål 14 om hav och marina resurser. Genom att stödja ett hållbart småskaligt fiske och främja välmående hav och kustekosystem blir det också lättare att uppnå flera andra utvecklingsmål som utrotning av hunger och fattigdom, ökad hälsa och välbefinnande, jämställdhet, jämlikhet, rik biologisk mångfald och bekämpandet av klimatförändringar. 

Röster från det afrikanska småskaliga fisket 

I rapporten Voices from African Artisanal Fisheries lyfts mäns och kvinnors röster som berättar inifrån fiskesektorn om det småskaliga fiskets roll för deras livsuppehälle, och några av de utmaningar som de dagligen står inför. Lokala fiskrökerskor tvingas till exempel konkurrera med utländska resursstarka fiskmjölsfabriker som exporterar fisken ut ur landet, industriella fiskefartyg inkräktar på de småskaliga fiskarnas fiskeområden, industrier förorenar vattnet och klimatförändringar påverkar livet i havet. Även forskare, beslutsfattare och ideella organisationer kommer till tals i rapporten. 

Rapporten tar även upp om idéer och åtgärder för att försöka lösa några av dessa problem. fiskesamhällena.  För det småskaliga fisket och kustsamhällen måste vara en del av lösningen i arbetet för att minska förlusten av biologisk mångfald i haven och klimatet. 

Naturskyddsföreningen och våra samarbetsorganisationer 

Naturskyddsföreningen samarbetar med organisationer som jobbar för att stärka fiske- och kustsamhällen och påverka den internationella havs- och fiskepolitiken i en mer hållbar och rättvis riktning. 

Vår samarbetsorganisation CFFA, Coalition for Fair Fisheries Arrangements, är en Brysselbaserad organisation som arbetarmed havs- och fiskefrågor. CFFA bevakar framförallt den del av EU:s fiskeripolitik som påverkar länder utanför EU. Fokus ligger framför allt på Afrika. 

Naturskyddsföreningen stöder även det Västafrikanska fiskenätverket CAOPA och Rejopra, ett nätverk för västafrikanska journalister som skriver om fiske. Syftet är att ge kustbefolkningen möjlighet att aktivt delta i och influera såväl nationella, regionala som internationella beslutsprocesser och bevaka sina rättigheter gentemot industriella sektorer. 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll