Så hänger biologisk mångfald och klimatet ihop

Arter dör i en allt snabbare takt och vi befinner oss i vad som brukar kallas jordens sjätte massutdöende. Samtidigt fortsätter den globala medeltemperaturen att öka. De här två kriserna hänger tätt ihop. Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för människor, djur och hela ekosystem. En minskad biologisk mångfald förvärrar dessutom effekterna av klimatförändringarna. Det går alltså inte att lösa den ena krisen utan att ta hänsyn till den andra – men sambanden är komplexa.

Vi ser redan nu effekterna av att planeten blir allt varmare. Döende korallrev, brinnande skogar, stigande havsnivåer, smältande isar och extremare väder är bara några av alla de konsekvenser klimatförändringarna för med sig.

Samtidigt ser vi hur arter utrotas i allt snabbare takt, både på grund av klimatförändringarna och på grund av att vi förstör deras livsmiljöer. Friska hav, ett rikt växtliv och välmående jordar är viktiga för klimatet eftersom de binder koldioxid från atmosfären. Utan dessa viktiga kolsänkor skulle uppvärmningen gå ännu snabbare.

Friska ekosystem med en rik biologisk mångfald är med andra ord helt avgörande för att vi ska kunna begränsa uppvärmningen och uppnå våra klimatmål. Men frågan är inte helt lätt: en lösning som enbart fokuserar på klimatet riskerar att leda till nya problem för den biologiska mångfalden, och tvärtom.

Skogen är ett tydligt exempel på hur klimat och biologisk mångfald hör ihop. Samtidigt som skogen kan ge oss biobränslen och andra förnybara resurser är våra skogar viktiga kolsänkor. I skogen lever ett stort antal växt- och djurarter i ett invecklat samspel, dessa arterpåverkas av hur vi sköter och nyttjar våra marker. Levande skogar förutsätter därför att vi brukar skogen på ett sätt som tar hänsyn till både klimatet och den biologiska mångfalden.

Friska hav är ett annat exempel. Havet och dess ekosystem har en fantastisk förmåga att ta upp koldioxid och bromsa klimatförändringarna. Mangroveskogar och sjögräsängar är exempel på stora kolsänkor. Men eftersom koldioxidhalterna i atmosfären ökar så snabbt hinner haven inte med. Havsvattnet, där koldioxiden löser sig, blir allt surare – det är det vi kallar för havsförsurning. Om haven ska räddas måste tillförseln av koldioxid till atmosfären minskas. Det finns inga genvägar.

I odlingslandskapet finns en rik biologisk mångfald som är beroende av hållbara brukningsmetoder som ekologisk odling och betande djur. Men idisslare släpper också ut mycket växthusgaser från sitt mag- och tarmsystem. Därför är det viktigt att vi minskar vår totala köttkonsumtion och äter mer vegetariskt. Jorden i odlingslandskapet kan både vara en betydande kolsänka och en utsläppskälla beroende på markens egenskaper och hur den brukas.

Friska ekosystem hjälper oss i klimatarbetet

I en varmare värld kommer många arter behöva förflytta sig till nya platser. Andra arter kommer att stanna och anpassa sig efter det nya klimatet. Precis hur ekosystemen kommer att bete sig är det ingen som vet med säkerhet, men att samspelet mellan arter och livsmiljöer kommer att förändras kan vi vara säkra på.

Därför är det svårt att förutsäga hur ett specifikt ekosystem exakt kommer reagera på en högre temperatur. Men vi vet att ett rikt ekosystem har större möjlighet till anpassning och en större motståndskraft vid intensiva stormar, kraftiga skyfall och stora bränder – företeelser som blir allt vanligare som en följd av klimatförändringarna. Ett motståndskraftigt ekosystem brukar också kallas för ett resilient ekosystem.

Omställning nödvändig för allt liv

Sambandet mellan den hotade biologiska mångfalden och klimatkrisen gör det tydligt hur livet på jorden hänger samman med klimatfrågan. För att bromsa klimatförändringarna måste vi sluta använda fossila bränslen och förändra vårt utnyttjande av naturresurser. Ett klimat i balans är en förutsättning för friska ekosystem med en hög biologisk mångfald som i sin tur kan leverera klimatlösningar, framtidens mat och andra ekosystemtjänster på ett långsiktigt hållbart sätt.

Hela Sverige ställer om 

Naturskyddsföreningen har tagit fram ett antal checklistor med förslag på viktiga, konkreta åtgärder som olika samhällsaktörer kan bidra med. Vi har dessutom sammanställt en guide över hur du som medborgare kan påverka din kommun att ställa om. 

Tillsammans kan vi ställa om Sverige! 

Bli medlem och stöd arbetet för natur och miljö

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Varmt välkommen att bli medlem Sveriges största miljöorganisation. Tillsammans gör vi skillnad!

Naturskyddsföreningen arbetar för:

  • att bromsa klimatförändringarna
  • bevarande av biologisk mångfald
  • friskare hav och vatten
  • ett hållbart och ekologiskt jordbruk
  • att minska miljögifterna i vår vardag
  • ett hållbart skogsbruk och skyddande av värdefulla skogar. 

Utöver ditt värdefulla stöd ger ett medlemskap dig vår medlemstidning Sveriges Natur, tillgång till gratis aktiviteter, rabatt på tågresor med SJ och mycket mer.

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Stå upp för naturen

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Tillsammans gör vi skillnad!

Bli medlem
Gillas av 5

Relaterat innehåll