Skogs- och jordbruk är beroende av ekosystem

EU:s tidigare strategi för biologisk mångfald har misslyckats hejda förlusten av djur- och växtarter. Vi uppmanar att rösta för EU:s förslag i morgon (12/7) för att säkra framtidens natur och skogs- och jordbruk, skrev vi i en debattartikel i Expressen.

Svenska EU-parlamentariker! Vi hoppas att ni står upp för hållbara ekosystem och röstar ja till den nya lagstiftningen om restaurering av naturen. Lagstiftningen är viktig för att hantera klimatkrisen, för biologisk mångfald och svensk ekonomi.

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. När livsmiljöer för många arter förstörs på grund av en ohållbar mark- och resursanvändning blir det allt svårare bygga välmående samhällen i framtiden.

Det är långsiktigt lönsamt: För tio spenderade kronor på naturrestaurering får man tillbaka mellan 80–380 kronor, enligt EU-kommissionen.

Strategin har misslyckats

Trots höga ambitioner och en gemensam EU-strategi för biologisk mångfald har EU:s medlemsländer inte lyckats hejda den pågående förlusten av biologisk mångfald. Strategin för biologisk mångfald innehåller endast frivilliga mål för att återställa naturen. Det räcker inte för att hejda naturkrisen. Det är bland annat helt nödvändigt att återställa förstörda ekosystem för att rädda den biologiska mångfalden och dämpa effekterna av klimatförändringarna.

Om det ska finnas fungerande ekosystem i morgon måste vi restaurera skadade ekosystem i dag, detta handlar också om att rädda jobb i de areella näringarna.

De areella näringarna som jordbruk, skogsbruk och fiske är helt beroende av friska och välfungerande ekosystem. Samtidigt måste skaderiskerna med ett förändrat klimat förebyggas för att säkra den framtida produktionen. För det krävs olika typer av brukningsmetoder samtidigt som den biologiska mångfalden behöver återställas i stora delar av landskapet. Det är långsiktigt lönsamt: För tio spenderade kronor på naturrestaurering får man tillbaka mellan 80–380 kronor, enligt EU-kommissionen.

Uppmuntrar investeringar

Det florerar rykten om att lagstiftningen hotar svensk äganderätt och att skogsmark måste ställas om till betesmark om lagstiftningen går igenom. Det stämmer inte. Det förslag som ligger på bordet begränsar inte någon ekonomisk aktivitet, tvärtom uppmuntras investering i ekosystemet för långsiktig ekonomisk aktivitet.

Förslaget innebär även stor flexibilitet för EU:s medlemsländer att själva bestämma hur målsättningarna i lagstiftningen ska uppfyllas. Siffror som cirkulerar om hur mycket skogsmark som kommer att försvinna är en feltolkning av EU-kommissionens förslag. Sanningen är att Sverige själva kommer ha stort utrymme att bestämma vad som behöver restaureras.

Just nu avlöser kriser varandra i form av värmeböljor, torka och översvämningar i Europa. Juni månad var den varmaste juni som har uppmätts globalt, både över land och i havens ytvatten. Torka och kraftfulla oväder är ett betydligt större hot mot skog och jordbruk än en kommande lagstiftning som syftar till att öka naturens motståndskraft.

Den nya lagstiftningen med bindande och tidsbestämda krav på att restaurera och återställa natur i hela Europa är därför oerhört viktig. Eller som EU-kommissionen uttrycker det: Det är ett avgörande steg för att undvika ekosystemkollaps.

Jag uppmanar alla våra svenska EU-parlamentariker att rösta för naturen samt hållbara ekosystem och stödja lagstiftningen om naturrestaurering.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll