Stoppa glyfosat – ett gräsligt ogräsmedel

Glyfosat är världens mest använda bekämpningsmedel. Ämnet är giftigt för vattenlevande organismer, totaldödar alla växter och kan skada insekter. Naturskyddsföreningen och många med oss anser därför att EU borde förbjuda glyfosat. 

Glyfosat ingår bland annat i världens mest använda ogräsbekämpningsmedel Roundup. Medlet används ofta för att ta bort ogräs från sten- eller grusbelagda ytor eller på åkrar inför nästa sådd. 2021 såldes ca 807 ton glyfosat, bara i Sverige.

Vad är glyfosat?

Glyfosat är ett totalbekämpningsmedel vilket betyder att det dödar all växtlighet. Medlet är dessutom direkt giftigt för vattenlevande organismer. Den stora användningen av glyfosat runt om i världen förstör nyttig växtlighet och minskar den biologiska mångfalden vilket med tiden utarmar våra matjordar och minskar bördigheten. Biologisk mångfald är viktigt för att klara klimatförändringar och matförsörjningen på lång sikt. 

Den nationella miljöövervakningen mellan år 2016-2020 visar att glyfosat hittas i cirka 90 procent av proverna från ytvatten i jordbruksintensiva områden.

Sverige har redan i dag hårdare regler kring glyfosat än många andra länder. Här tillåts till exempel inte användning av ämnet strax innan skörd av spannmål eftersom det ger höga resthalter av bekämpningsmedlet.  

I mars 2021 införde Sveriges regering ett förbud mot användning av glyfosat och andra farliga bekämpningsmedel i vissa områden, som exempelvis privata trädgårdar, kolonilotter, skolgårdar, lekplatser och andra allmänna platser.

Under år 2019 köptes 0,8 ton glyfosat  för privat bruk i Sverige. För jordbruket låg däremot siffran på 554 ton samma år. Under 2021 ökade försäljningen av glyfosat till jordbruket till 807 ton. Så även om förbudet har gjort att försäljningen till privatpersoner har upphört så har det inte haft någon effekt på den totala användningen.

År 2022 fick glyfosat ett förnyat godkännande som verksamt ämne för bekämpningsmedel inom EU. Godkännandet gäller fram till den 15 december 2023.

Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern har gemensamt ansvarat för den nya utvärderingen till EU-kommissionen som lämnades in den 30 september 2022. Det är första gången som fler länder har gjort en gemensam utvärdering, det är också första gången man har lovat full transparens kring vilka studier som ingår i utvärderingen. Nu pågår en granskning av utvärderingen, där experter från alla 27 medlemsländerna samlas och diskuterar fynden. Slutsatserna ska redovisas i juli 2023.  

Potentiellt hälsofarligt 

Det pågår en livlig diskussion om huruvida glyfosat ska förbjudas inom EU. Det är framförallt kring mänskliga hälsoeffekter som åsikterna går isär. Diskussionen handlar om huruvida glyfosat kan anses vara cancerframkallande, och eventuella kopplingar till infertilitet, fosterskador och skador på nervsystem och njurar. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) menar att det inte finns tillräckligt med bevis för att glyfosat ska klassas som cancerframkallande medan IARC (specialiserade på cancerforskning och lyder under World Health Organisation)  klassar glyfosat som misstänkt cancerframkallande

Dessa två utvärderingar baseras på väldigt olika underlag. IARC har tittat på studier som är tillgängliga för allmänheten och därmed öppna för vetenskaplig granskning, medan ECHA har tagit hänsyn till data från industristudier som lämnats in till myndigheten, men som inte får lämnas ut för granskning pga sekretess.  

När negativa effekter av bekämpningsmedel diskuteras, går åsikterna ofta isär. Naturskyddsföreningen tycker att man då ska luta sig mot försiktighetsprincipen precis som det står i Miljöbalken. Vi anser därför att EU borde förbjuda glyfosat för både yrkesmässig och privat användning. 

Negativa effekter på bin 

Flera studier visar också att glyfosat kan vara skadligt för bin. Effekter som inte är akut dödliga men som ändå kan påverka populationer negativt. 

Studierna visar bland annat att glyfosat

Bekämpningsmedel som glyfosat orsakar inte bara direkta skador på bin, utan skapar även monokulturer där tillgången på mat för till exempel pollinerande insekter blir begränsad. 

Dagens jordbruksmetoder med ett starkt beroende av kemiska bekämpningsmedel tros vara en stor bidragande orsak till minskningen av biologisk mångfald, inte minst av våra viktiga insekter. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 17

Relaterat innehåll