Stoppa glyfosat – ett gräsligt ogräsmedel

Glyfosat är världens mest använda bekämpningsmedel. Ämnet är giftigt för vattenlevande organismer, totaldödar alla växter och kan skada insekter. Vi och många med oss anser därför att EU borde förbjuda glyfosat. 

Glyfosat ingår bland annat i världens mest använda ogräsbekämpningsmedel Roundup. Medlet används ofta för att ta bort ogräs från sten- eller grusbelagda ytor eller på åkrar inför nästa sådd. 2019 såldes ca 554 ton glyfosat, bara i Sverige.

Vad är glyfosat?

Glyfosat är ett totalbekämpningsmedel vilket betyder att det dödar all växtlighet. Medlet är dessutom direkt giftigt för vattenlevande organismer. Den stora användningen av glyfosat runt om i världen förstör nyttig växtlighet och minskar den biologiska mångfalden vilket med tiden utarmar våra matjordar och minskar bördigheten. Biologisk mångfald är viktigt för att klara klimatförändringar och matförsörjningen på lång sikt. 

Under 2019 visade den nationella miljöövervakningen att cirka 85 procent av proverna från ytvatten i jordbruksintensiva områden innehöll glyfosat

Sverige har redan i dag hårdare regler kring glyfosat än många andra länder. Här tillåts till exempel inte användning av ämnet strax innan skörd av spannmål eftersom det ger höga resthalter av bekämpningsmedlet.  

I mars 2021 införde Sveriges regering ett förbud mot användning av glyfosat och andra farliga bekämpningsmedel i vissa områden, som exempelvis tomtmark, kolonilotter, skolgårdar, lekplatser och andra allmänna platser. Förbudet träder i kraft den 1 oktober 2021.

Under år 2019 köptes 0,8 ton glyfosat  för privat bruk i Sverige. För jordbruket låg däremot siffran på 554 ton. Förbudet kommer därför troligen att ha liten effekt på den totala användningen. 

År 2017 fick glyfosat ett förnyat godkännande som verksamt ämne för bekämpningsmedel inom EU. Godkännandet gäller fram till den 15 december 2022. 

Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern ska gemensamt ansvara för den nya utvärderingen till EU-kommissionen. Det är första gången som fler länder tillsammans ska göra en gemensam utvärdering, det är också första gången man har lovat full transparens kring vilka studier som ingår i utvärderingen. 

Potentiellt hälsofarligt 

Det pågår en livlig diskussion om huruvida glyfosat ska förbjudas inom EU. Det är framförallt kring mänskliga hälsoeffekter som åsikterna går isär. Diskussionen handlar om huruvida glyfosat kan anses vara cancerframkallande, och eventuella kopplingar till infertilitet, fosterskador och skador på nervsystem och njurar. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) menar att det inte finns tillräckligt med bevis för att glyfosat ska klassas som cancerframkallande medan IARC (specialiserade på cancerforskning och lyder under World Health Organisation)  klassar glyfosat som misstänkt cancerframkallande

Dessa två utvärderingar baseras på väldigt olika underlag. IARC har tittat på studier som är tillgängliga för allmänheten och därmed öppna för vetenskaplig granskning, medan ECHA har tagit hänsyn till data från industristudier som lämnats in till myndigheten, men som inte får lämnas ut för granskning pga sekretess.  

När negativa effekter av bekämpningsmedel diskuteras, går åsikterna ofta isär. Naturskyddsföreningen tycker att man då ska luta sig mot försiktighetsprincipen precis som det står i Miljöbalken. Vi anser därför att EU borde förbjuda glyfosat för både yrkesmässig och privat användning. 

Negativa effekter på bin 

Flera studier visar också att glyfosat kan vara skadligt för bin. Effekter som inte är akut dödliga men som ändå kan påverka populationer negativt. Studierna visar bland annat negativa effekter på bins korttidsminne, navigering, inlärningsförmåga, sömn, tarmflora och infektionskänslighet.

Bekämpningsmedel som glyfosat orsakar inte bara direkta skador på bin, utan skapar även monokulturer där tillgången på mat för till exempel pollinerande insekter blir begränsad. 

Dagens jordbruksmetoder med ett starkt beroende av kemiska bekämpningsmedel tros vara en stor bidragande orsak till minskningen av biologisk mångfald, inte minst av våra viktiga insekter. 

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 11

Relaterade inlägg