Strandskyddsutredningens förslag försvagar strandskyddet kraftigt

Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till strandskyddsutredningens förslag som innebär att stora strandområden förlorar sitt skydd. Dessutom kommer Sverige att få mycket svårare att uppnå våra miljökvalitetsmål och friluftsmål. Naturskyddsföreningen tycker att det är viktigt att skyddet skärps i starkt exploaterade områden. Vi vill också att strandskyddet utökas med ett tredje syfte som fokuserar på att skydda mot de negativa effekterna av ett förändrat klimat.

Sommaren 2019 fick strandskyddsutredningen i uppdrag att utreda hur strandskyddet kan göras om i grunden så att det blir mycket lättare att bygga strandnära på landsbygden. Strax före årsskiftet 2020 lämnade utredningen sitt betänkande Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) till Miljödepartementet. Om förslagen som presenteras av utredningen blir verklighet innebär det ett kraftigt försämrat skydd för våra stränder.

Naturskyddsföreningen är i sitt remissvar mycket kritisk till strandskyddsutredningens förslag.  

Utredningen föreslår bland annat:

 • Att strandskyddet tas bort helt och hållet vid alla små sjöar och vattendrag.
  Detta skulle innebära att tiotusentals kvadratkilometer naturskydd försvann direkt. I Sverige behöver vi istället skydda mer natur – inte mindre – för att rädda den biologiska mångfalden. Och små bäckar och vattendrag är mist lika viktiga som större vatten eftersom de ofta hyser ett mycket rikt växt- och djurliv och dessutom fungerar som viktiga spridningskorridorer för många djur. Det är inte storleken som spelar roll. 
 • Att det ska gå att upphäva strandskyddet helt i så kallade landsbygdsområden som ska pekas ut med hjälp av ett antal svårtolkade kriterier.
  Det finns inga begränsningar för hur stora dessa landsbygdsområden får vara. Tidigare har kust och skärgård inte kunnat ingå i områden där det är lättare att få dispens från strandskyddet men det vill utredningen ändra på - nu föreslår man att även kust och skärgård ska kunna ingå i landsbygdsområden vilket alltså innebär att vissa kustområden kan förlora sitt strandskydd. Naturskyddsföreningen är kritisk även till detta.  

Exploatering av stränder och antalet dispenser ökar

Naturskyddsföreningen är mycket oroad över vad som kan bli effekten om strandskyddslagstiftningen ändras så som utredningen föreslår. Om skyddet försvinner vid många stränder och strandområden som hittills varit oexploaterade bebyggs riskerar tillgången till stränder för bad och friluftsliv som idag är en viktig del av allemansrätten att begränsas. Dessutom försvinner viktiga livsmiljöer för många växter och djur. När strandskyddet infördes på 1950-talet var det för att se till att det skulle finnas fria stränder för allmänheten att promenera, bada och fiska vid. Trots detta har exploateringen av stränder fortsatt och antalet dispenser ökar för varje år. Strandskyddsutredningens förslag riskerar att snabba på denna utveckling ytterligare.  

Vi behöver skydda mer natur – inte mindre 

Det är extra uppseendeväckande att strandskyddsutredningen lägger fram förslag som innebär stora nedskärningar i Sveriges naturskydd i en tid då vi istället borde öka andelen skyddad natur i för att rädda den biologiska mångfalden. Förslagen leder dessutom till att Sveriges förmåga att stå emot klimatförändringarna försämras eftersom orörda stränder utgör en viktig buffertzon vid de skyfall och översvämningar som förväntas bli följden av ett förändrat klimat. Idag står det inskrivet i strandskyddslagstiftningen att strandskyddet är till för trygga allmänhetens tillgång till stränder och skydda växt- och djurliv. Naturskyddsföreningen föreslår i sitt remissvar att strandskyddet utökas med ett tredje syfte som innebär att strandskyddet även är till för att skydda mot negativa effekter av klimatförändringarna.  

Det här framhåller vi i vårt remissvar: 

 • Utredningens förslag innebär att det kommer att vara mycket svårare att leva upp till Sveriges miljö- och friluftsmål. Ökat byggande och exploatering av stränderna kan allvarligt försämra Sveriges förmåga att stå emot klimatförändringar. 
 • Naturskyddsföreningen är kritisk till förslaget om att upphäva det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Bara i denna del skulle ett naturskydd som omfattar 5–10 procent av Sveriges yta tas bort omedelbart och till största delen irreversibelt. 
 • Naturskyddsföreningen är kritisk till utredningens förslag på hur det ska bli lättare att få bygga strandnära i s.k. ”landsbygdsområden”. Den sammanlagda effekten av förslagen innebär en kraftig försvagning av skyddet för växter, djur och den allemansrättsliga tillgången till stränder i Sverige.  
 • Naturskyddsföreningen anser att kriterierna för hur landsbygdsområden ska pekas ut är otydliga och öppnar för godtycke. 
 • Naturskyddsföreningen anser att förslagen på nya särskilda skäl som ska gälla inom landsbygdsområden som kommunen pekat ut i översiktsplanen är allt för tillåtande. 
 • Naturskyddsföreningen är kritisk till att landsbygdsområdena ska kunna omfatta kust- och skärgårdsområden och stränderna vid de stora sjöarna. 
 • Naturskyddsföreningen anser att utredningens förslag på hur strandskyddet kan stärkas i högt exploaterade områden och värdefulla bottnar är otillräckligt och måste stärkas upp avsevärt med skarpa formuleringar i författningskommentaren för att bli verkningsfull. 
 • Förslagen baseras på ett anmärkningsvärt svagt kunskapsunderlag. De förväntade effekterna på naturen och allmänhetens tillgång till stränder om förslagen blir verklighet är otillräckligt utredda.  
 • Sammanfattningsvis innebär utredningens samlade förslag en oacceptabel försvagning av det generella strandskyddet i Sverige. Naturskyddsföreningen anser att det är anmärkningsvärt att utredningen föreslår att tiotusentals kvadratkilometer skyddade områden ska förlorar sitt skydd i en tid då vi snarare borde skydda mer natur för att rädda den biologiska mångfalden.
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll