Sverige når inte målen för att bromsa naturkrisen

Krisen för den biologiska mångfalden är akut. Men trots det allvarliga läget lyckas inte Sverige nå de 20 mål som sattes upp av FN för att skydda den biologiska mångfalden – de så kallade Aichimålen.

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Men just nu minskar mångfalden av liv på jorden i snabbare takt än någonsin i mänsklighetens historia. Det sker samtidigt som trycket på våra naturresurser ökar både på land, i sötvatten och i havet.  Bara i Sverige finns drygt 4 700 arter upptagna på Artdatabankens rödlista över hotade arter. De viktigaste påverkansfaktorerna är skogsavverkning och igenväxning av öppna landskap med ängar och hagar. 

Förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot som klimatförändringarna och de båda kriserna är tätt sammanlänkade med varandra. En minskad biologisk mångfald förvärrar effekterna av klimatförändringarna och det går inte att lösa den ena krisen utan att ta hänsyn till den andra.

Aichimålen – tioårig plan för att skydda biologisk mångfald

I oktober 2010 enades världens länder om en tioårig strategisk plan för att skydda den biologiska mångfalden och våra ekosystem, inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Planen innefattar 20 mål, de så kallade Aichimålen, som skulle genomföras fram till 2020, i vissa fall till 2015. 

Naturskyddsföreningen har tillsammans med Världsnaturfonden WWF granskat Sveriges arbete med att genomföra målen. Granskningen visar att det svenska genomförandet av målen brister. I rapporten konstateras bland annat att det helhetsgrepp som krävs för att bromsa naturkrisen saknas idag. Trots att Sverige som land inte har genomfört tillräckliga insatser för att nå målen är det tydligt att de konkreta åtgärder som vidtas ger resultat, vilket visar på att det är möjligt att skapa förändring.

Det här krävs för att nå Aichimålen

Sverige har goda förutsättningar att genomföra de förändringar som behövs och måste ta det ansvaret som krävs.

För att stärka förutsättningarna att nå målen krävs enligt Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF en samlad nationell plan för biologisk mångfald, liknande klimathandlingsplanen. Förutom att skydda och restaurera värdefull natur måste även drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald åtgärdas, inte minst krävs en omställning till hållbar produktion och konsumtion.  

Vad händer med Aichimålen nu?

Det pågår förhandlingar om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald med nya mål som ska ersätta Aichimålen. Förhandlingarna har försenats med anledning av pandemin.

Webbinarium om biologisk mångfald och vägen framåt

I samband med biologiska mångfaldens dag 2021 anordnade Naturskyddsföreningen, Stiftelsen Skansen och Världsnaturfonden WWF ett webbinarium med fokus på betydelsen av den biologiska mångfalden för naturen och människan, tillståndet i Sverige och vad som krävs för att vända den negativa trenden.

Se webbinariet här nedanför:

ZzL7OpgHmTw poster image

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll