Världsbanken försvårar för länder att leva upp till Parisavtalet

Världsbanksgruppens stöd låser in länder i ett beroende av fossila bränslen och försvårar för länder att leva upp till Parisavtalet. Det visar en rapport där Naturskyddsföreningen tillsammans med Recourse granskar vad Världsbanksgruppen gör för att öka tillgången till energi i länder med utbredd fattigdom och samtidigt begränsa klimatförändringarna.

Världsbanksgruppen, som består av fem internationella organisationer, är ansvarig för att finansiellt bistå och ge råd åt länder i syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom. I rapporten har Naturskyddsföreningen, tillsammans med Recourse, granskat om de håller sitt löfte om att öka tillgången till energi och samtidigt begränsa klimatförändringarna i länder med utbredd fattigdom.

I rapporten undersöks Världsbanksgruppens energisektorstöd till tre länder som är utsatta för klimatförändringarnas effekter och där en stor andel av befolkningen inte har tillgång till energi – Nigeria, Moçambique och Myanmar. 

Prioriterar fossila bränslen  

Samtliga tre undersökta länder har betydande, outvecklade sol- och vindresurser. Dessutom är förnybar teknik redan tillgängliga och konkurrenskraftigt med fossila bränslen. Trots det visar granskningen att Världsbanksgruppen prioriterar stöd till fossila bränslen framför förnybar energi. 

I Moçambique, till exempel, ger Världsbanksgruppen 16 gånger mer finansiering till fossila bränslen än till förnybar energi. Utöver detta har Världsbanksgruppen, genom reformstöd, bidragit till ökade investeringar inom ökade kol- och gasutvinning samt export av dessa fossila bränslen. Världsbanksgruppen har också tydligt prioriterat utvecklingen av fossila bränslen i Nigeria som redan är en väldens största framställare och exportör av olja.  

Världsbanksgruppens stöd bidrar därmed till att låsa in länderna i ett beroende av fossila bränslen, vilket inte är förenligt med Parisavtalet. I alla tre länderna fokuserar Världsbanksgruppen på utvecklingen av fossilgas  vilket medför betydande växthusgasutsläpp. Utöver att detta bidrar till klimatförändringarna är fossilgasen ett dyrt energislag som inte bidrar till att lösa problemen med tillgång till energi för människor som lever i fattigdom.  

Otillräckligt stöd till ökad energitillgång  

I Nigeria saknar över 87 miljoner tillgång till elektricitet, i Mocambique 22 miljoner och i Myanmar mer än 35 miljoner. Detta är ett stort hinder för ländernas utveckling då tillgång till el är nödvändigt för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom. 

Enligt nuvarande prognoser kommer inget av länderna lyckas med att uppnå FN:s mål om universell energitillgång till år 2030. Trots att Världsbanksgruppens sedan 2015 har ökat sitt stöd för energilösningar som syftar till att öka tillgången till energi så går endast en liten del av gruppens energistöd till nya elanslutningar för människor som lever i fattigdom. Utöver detta har stöd till decentraliserade energilösningar på landsbygden, där de flesta som lever utan tillgång till energi bor, varit ojämn.  

Naturskyddsföreningen uppmanar Världsbanksgruppen att: 

Sluta ge stöd till fossilt bränsle. Världsbanken varnar själva för att om inte klimatförändringarna tas på allvar kan effekterna driva ytterligare 100 miljoner människor in i fattigdom. Därmed bör inget stöd ges till fortsatt beroende av fossila bränslen.  

Skala upp finansiering till förnybara småskaliga energilösningar. Det är det snabbaste och billigaste sättet att öka tillgången till energi för de människor som idag lever i fattigdom. 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll