Biologisk mångfald – en överlevnadsfråga

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Fungerande ekosystem ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat. Men vår överlevnad är hotad. Vi befinner oss nämligen i den sjätte massutrotningen av arter.

Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Enligt forskningen är vår överkonsumtion, särskilt i den rika världen, en av huvudorsakerna till den snabba artförlusten.

Vi är inne i vad som kallas den sjätte massutrotningen av arter – tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena. Den senaste massutrotningen skedde för 65 miljoner år sedan när dinosaurierna dog ut. 

I Sverige finns drygt 4 000 rödlistade arter, de främsta hoten mot deras existens är skogsavverkning och igenväxning. Det intensiva skogsbruket med kalhyggen som dominerande metod och igenväxning av öppna landskap med ängar och hagar, gör att många arter får allt svårare att klara sig. 

Förstörelsen av livsmiljöer och överexploatering är globala problem som gör att arter försvinner i allt snabbare takt världen över.

Ödelagda livsmiljöer

Naturskogar sjuder av liv. Här växer ofta olika sorters träd sida vid sida och döda träd får finnas kvar – träd som är en förutsättning för att många svampar, lavar, mossor, insekter och vissa fåglar ska kunna leva. När skogen avverkas och ersätts av trädodlingar, där i princip endast ett sorts träd växer, är det många växt- och djurarter som inte klarar sig. Det intensiva skogsbruket är ett hot mot den biologiska mångfalden i Sverige och andra delar av världen.

Få platser har ett så rikt växt- och djurliv som ett varierande odlingslandskap. Betande djur håller landskapet öppet och olika grödor odlas växelvis på åkrarna. Åkerholmar, stenmurar och våtmarker blir boplats åt en mångfald av insekter och djur. Men det industriella jordbruket tar över allt mer. Jordar utarmas och biologisk mångfald minskar när kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel används och endast en typ av gröda odlas.

Urbaniseringen bidrar också till att växter och djur trängs undan och att den biologiska mångfalden minskar.

Människan och våra tamdjur har tagit över planeten 

Åkrar och betesmarker täcker i dag 40 procent av jordens landyta. En stor del av det som odlas blir foder till djur som föds upp för att ge oss kött och mjölk. Om vi istället odlade sådant vi kunde äta direkt skulle maten räcka till fler, dessutom skulle marken kunna användas till biogrödor och fibrer. Människan och våra tamdjur har tagit över planeten. Tillsammans utgör vi 95 procent av världens biomassa för ryggradsdjur. Vilda djur som älgar, lejon och pingviner står endast för fem procent idag.

Industrifisket har gjort att haven är utfiskade och en stor del av världens fiskbestånd har kollapsat. Dessutom förstör fiskebåtarnas bottentrålar allt i dess väg och lämnar sargade havsbottnar efter sig. 

Under historiens gång har många arter också drabbats av oreglerad jakt. Arter som den nordliga trubbnoshörningen och bajudelfinen har utrotats av människan och andra som amurleoparden är akut utrotningshotade.

Tiden är knapp för att vända utvecklingen

Artutrotningen kommer att få allvarliga konsekvenser för oss människor och allt liv på planeten. Vi är beroende av friska, välfungerande ekosystem för vår överlevnad. Från dem får vi ekosystemtjänster som pollinering av växter, vattenrening och kontroll av skadedjur. Förlusten av arter är ett hot mot vår livsmedelsförsörjning och tillgång till mediciner (50 000 - 70 000 växtarter används i traditionell och modern medicin). Men att mänskligheten successivt utrotar det enda liv vi känner till i universum är ett problem mycket större än oss själva. 

Vi kan fortfarande vända trenden – men tiden börjar rinna ut. För att kunna stoppa massutrotningen måste en mycket större del av världens natur skyddas. Vi måste ställa om till ett jord- och skogsbruk som värnar den biologiska mångfalden och stoppa utfiskningen av våra hav. För att lyckas måste vi få stopp på överkonsumtionen och ställa om till en mer hållbar livsstil.

Det är ingen överdrift att säga att artförlusten är en av vår tids stora ödesfrågor. Politiker och andra makthavare måste agera nu. Förlusten av biologisk mångfald är lika akut som klimatfrågan, men har hittills fått alldeles för lite uppmärksamhet. Vi vill se insatser som värnar våra skogar, hav och öppna landskap. Vi vill se insatser som bromsar artförlusten nu.

Bli medlem – välj naturen

Nu är det hög tid för våra politiker att prioritera miljöfrågorna. Bli medlem och stöd vårt arbete. Det är dags att välja naturen!