Lathund för en naturvänlig kommun

Det finns mycket en kommun kan göra för att förbättra planering och organisation inom naturvården. Alla tjänar på mer natur där vi bor, både de enskilda invånarna och samhället. Vi har sammanställt en liten lathund. 

Vi arbetar för att alla ska ha möjlighet att komma ut i naturen och att naturupplevelser kan bli en självklar del i vardagen. Därför har vi sammanställt en liten lathund, en lista som underlättar planering av naturvård, till hjälp för kommunens beslutsfattare. Om de följer våra ”gröna och blå punkter” blir kommunen ett föredöme och resultatet en miljö som gör invånarna både gladare och friskare, både till kropp och till själ. 

Lathund för en naturvänlig föregångskommun 

 • Grönområden och stråk ska kartläggas, inventeras och vara ett viktigt underlag i all fysisk planering. Såväl biologiska som sociala och kulturella värden ska tas med. 
 • Värdefulla sammanhängande grönområden, gröna kilar och tätortsnära natur ska bevaras. 
 • Gröna samband ska förstärkas, inte fragmenteras och styckas sönder. 
 • För varje grön yta som bebyggs ska en lika stor ny grön yta skapas.       
 • Allt skogsbruk ska bedrivas med naturnära metoder.   
 • Naturens alla värden, såväl biologiska och kulturella som värden för friluftsliv, lek och hälsa, ska ha betydelse för hur naturen sköts och brukas. 
 • Om stora grova grenar, eller hela gamla träd måste tas ner, låt grenar och stammar ligga kvar i naturen. De är bostäder och livsmiljö för mängder av insekter och andra kryp. 
 • Alla barn ska ha natur nära skola och förskola, helst inom 300 meter utan att barnen behöver ta sig över hårt trafikerade gator eller vägar för att ta sig dit. 
 • Värdefulla vattenmiljöer ska bevaras och förstärkas. Utmed stränder ska strandskyddet gälla så att både djur och människor kan få tillgång till vattnet. 
 • Vattenmiljöer som exploateras ska ersättas och kompenseras. 
 • Vatten som rinner fritt ska inte ledas ner i rör, istället ska nedgrävda rör med dagvatten öppnas och rinnande vattnet bli en del av naturen. 
 • Kommunens naturvårdsarbete ska vara öppet och tillgängligt genom att löpande kommuniceras med invånarna. Alla berörda av en åtgärd får möjlighet att göra sin röst hörd.  
 • Kommunen ger stöd till naturskola eller annan form av utomhuspedagogisk verksamhet som fungerar som en resurs för alla skolor i kommunen.  
skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll