Avskaffa de klimatskadliga subventionerna

Visste du att minst 30 miljarder av våra skattepengar varje år går till att sponsra klimatskadlig verksamhet i Sverige? Det är en summa som är mer än dubbelt så stor som hela miljöbudgeten. Sveriges politiker har lovat att avskaffa de här subventionerna, men ändå finns de kvar i statsbudgeten.

Det kan låta konstigt, men i den svenska statsbudgeten finns det bidrag, stöd och skattelättnader som gör det billigare för vissa att släppa ut växthusgaser. Pengarna kommer indirekt från oss skattebetalare eftersom det är skattepengar som täcker upp när förorenarna själva inte betalar för sina utsläpp. Därmed betalar vi för att klimatskadlig verksamhet ska kosta mindre för de som orsakar dem. Det här motverkar klimatarbetet. För hur ska vi kunna nå nollutsläpp när staten väljer att subventionera aktiviteter som leder till nya utsläpp?

Hela rapporten hittar du här.

Bryter mot egna löften

I och med att Sverige står bakom Parisavtalet har våra politiker skrivit under på att den globala uppvärmningen ska hållas till långt under två grader – helst ska den begränsas till max 1,5 grader. Dessutom har Sverige som mål att bli världens första välfärdsnation, och svenska politiker har aktivt uttalat att stöd för fossila bränslen ska tas bort i låg- och medelinkomstländer. Ändå finns det  alltså klimatskadliga subventioner som uppgår till minst 30 miljarder kronor i vår egen statsbudget. Det är två och en halv gånger mer än hela miljöbudgeten, som ligger på 12,5 miljarder kronor för 2020. De här subventionerna går helt stick i stäv med Sveriges officiella hållning i klimatfrågan.

Den största delen av de klimatskadliga subventionerna är skatteundantag för fossila bränslen som varje år subventioneras med omkring 12 miljarder kronor. 

Utrikesflygets befrielse från bränsleskatter och moms innebär subventioner till ett värde av minst 8,2 miljarder kronor om året. 

Fossila utsläpp ska inte rabatteras  

Genom att fortsätta tillåta klimatskadliga subventioner bryter Sveriges politiker dessutom mot ännu fler av sina egna löften. Alla höginkomstländer inom G20, G7, EU och OECD har nämligen kommit överens om att subventioner till fossila bränslen ska tas bort så snart som möjligt eftersom de skadar både ekonomin och miljön. OECD har specifikt kritiserat Sveriges subventioner och menar att de måste tas bort Parisavtalet kräver dessutom att alla finansiella flöden ska vara i linje med klimatmålen.   

De flesta av Sveriges klimatskadliga subventioner införes för omkring 50 år sedan, och har fortsatt hänga med – trots att kunskapen om de fossila utsläppens konsekvenser ökat. 

Här kan du läsa mer om vad den globala uppvärmningen egentligen innebär.

Klimatskadliga subventioner hör inte hemma i ett land som vill bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. De klimatskadliga subventionerna måste ses över; de flesta av dem av dem kan tas bort direkt, andra behöver reformeras. 

Majoriten kan tas bort

Omkring femton miljarder av de klimatskadliga subventionerna är inskrivna i internationella lagar och regelverk, (reglerna för utrikesflyget skyddas till exempel av den internationella Chicagokonventionen), de här skatteundantagen tar längre tid att påverka eftersom det handlar om att påverka direktiv också utanför Sveriges gränser. Men resten av de klimatskadliga subventionerna kan relativt enkelt tas bort från statsbudgeten. De bör därför avskaffas så snart som möjligt. De här pengarna kan användas på ett betydligt bättre sätt och bidra till en mer klimatklok politik.

Fasa ut på rätt sätt

Några subventioner kan behöva fasas ut i flera steg, då de innebär kännbara skattehöjningar för konsumenter och företag. Dieselsubventionerna till jordbruket är ett sådant exempel. Jordbruket skiljer sig från alla andra näringsgrenar i Sverige eftersom jordbruksföretagen förvaltar nästan all öppen mark i Sverige. Lantbruket är därför viktigt för att bevara den biologiska mångfalden och hålla vårt kulturlandskap öppet.

Trots lantbrukarnas viktiga roll i samhället är lönsamheten i branschen mycket låg och dagens dieselsubventioner är ett sätt att stötta lantbrukarna ekonomiskt. Men att rabattera fossila bränslen är inte rätt styrmedel för att generera bättre lönsamhet inom jordbruket. Istället för rabatterad dieselskatt bör lantbrukare  få kompensation på annat sätt som inte skadar miljön och klimatet. 

Att få bort de klimatskadliga subventionerna innebär en omställning, men är en förändring alla tjänar på i långa loppet. De mest klimatskadliga subventionerna bör avskaffas först. För hur ska Sverige kunna leva upp till sina klimatlöften om vi samtidigt rabatterar det mest skadliga för klimatet, fossila bränslen?

Hela rapporten hittar du här.

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.