Ny rapport visar framtidens energisystem

Naturskyddsföreningens nya rapport ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem” visar hur Sveriges energisystem kan ställas om till helt förnybart 2040. I rapporten ges en analys och sammanställning av vilka effektiviseringar, besparingar och teknikutveckling som behövs för att balansera elproduktion och -användning.

– Till 2040 ska energiöverenskommelsens mål om ett helt förnybart elsystem vara uppnått, därför tar vi sikte på det året i vår analys. Sverige har bättre förutsättningar än de flesta länder att ställa om till ett hundra procent förnybart och hållbart energisystem – och vi räknar med att regeringen kommer att möjliggöra den nödvändiga omställningen, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Rapporten presenterar en vision där energitillförseln minskar med 43 procent till år 2040. Det sker genom energieffektivisering inom samtliga samhällssektorer och att en stor del av alla fordon elektrifieras. Dessutom försvinner de stora energiförlusterna från kärnkraften som ingår i dagens sammanlagda energiflöde.

Många lösningar som rapporten beskriver finns redan idag som till exempel effektiva vindkraftverk och elbilar – men andra lösningar är fortfarande på utvecklingsstadiet och inte så kända av allmänheten.

För att nå målet måste utbyggnaden av förnybar elproduktion fortsätta, nya lönsamma flexibilitetsresurser utvecklas och svenska biobränslen produceras på ett hållbart sätt.

– De förändringar som vi föreslår kommer inte att ske automatiskt. Det behövs modiga beslut av både politiker och näringsliv. Enligt klimatlagen är regeringen nu, för första gången, skyldig att ta fram en handlingsplan för att minska utsläppen i linje med svenska och internationella klimatmål. För att nå det svenska målet måste utsläppen minska med minst 6 procent per år. Det betyder en nästan lika stor minskning under nuvarande mandatperiod som under de senaste 30 åren. Detta kräver en politisk ansträngning som saknar motstycke i historien. Med vår rapport visar vi att det är möjligt. Sverige kan bli världens första fossilfria välfärdsland, säger Johanna Sandahl.

Rapporten i korthet

• Energisystemet i rapporten är designat så att tillförsel och användning är lika stora.

• Energitillförseln halveras nästan till år 2040 genom energieffektivisering, att fordonsflottan elektrifieras och att förlusterna från kärnkraften upphör när den avvecklas.

• Elproduktionen ökar från 161 TWh till 176 TWh till år 2040.

• Nettoexporten av el ökar från 19 TWh till 22 TWh. Det betyder att Sverige exporterar 22 TWh mer el än vad som importeras per år.

• Vindkraftsproduktionen ökar från 17 TWh till 90 TWh 2040 och solelen ökar från mindre än 1 TWh till 15 TWh.

• Flexibla lösningar som efterfrågeflexibilitet, vätgasproduktion och smart elbilsladdning – där batterier både kan lagra och ge el när bilarna står stilla – kan se till så att det inte blir effektbrist.

• Genom energieffektivisering och elektrifiering minskar användningen av biobränsle från 142 TWh till 106 TWh. Behovet möts helt av hållbara, svenska biobränslen. Eftersom förädlingen sker i Sverige uppstår omvandlingsförluster. För att producera de 106 TWh biobränsle som behövs, ökar uttaget av biomassa för energi till 132 TWh.

• Fordonsflottan minskar kraftigt bland annat genom en modern stadsplanering, utbyggd kollektivtrafik och bättre möjligheter att dela bilar genom smarta elbilspooler. 80 procent av vägtrafiken är eldriven och resterande del går på hållbara biobränslen.

• Bilar ska användas där avstånden är långa, där de behövs som mest och där det inte finns möjlighet att cykla eller använda kollektivtrafik.
 
>Läs hela rapporten
>Läs mer om Naturskyddsföreningens arbete för en framtid med hållbara energisystem

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, vik presschef, Naturskyddsföreningen
070 794 04 07, eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se