Röster från Afrikas fiskesamhällen

Det småskaliga fisket i Afrika är en viktig resurs som bidrar till både kost och försörjning i några av världens fattigaste områden. Men konkurrensen om det redan hårt pressade fisket ökar när utländska aktörer kommer in på marknaden. Det är viktigt att fisket skyddas för att även i framtiden kunna bidra till målet om hållbar utveckling.

Den nya rapporten Voices from African Artisanal Fisheries framhåller vikten av småskaligt fiske för Afrikas kustbefolkning.

Foto:

Mats Hellmark

I mars i år var Naturskyddsföreningens Sara Fröcklin i Senegals huvudstad Dakar för att lansera rapporten Voices from African Artisanal Fisheries (Röster från det småskaliga afrikanska fisket), tillsammans med vår samarbetsorganisation CFFA, det västafrikanska fiskenätverket CAOPA och journalistnätverket Rejoprao. Rapporten vill uppmärksamma situationen inom fiskesektorn, speciellt det småskaliga fisket i Västafrika, och det småskaliga fiskets viktiga roll för hållbar utveckling.

Ökande konkurrens om en minskande resurs

Det småskaliga fisket sysselsätter miljontals män och kvinnor i Afrika, och ger ett viktigt bidrag till ländernas ekonomi. Fisken är också en viktig källa till högvärdigt protein, ibland den enda källan. Men konkurrensen om fisken är stor. När torkan kommer lämnar många jordbruket, och antalet båtar som fiskar ökar. Stora båtar från Europa och Asien trålar effektivt vattnet utanför kusten i jakten på fisk.

Fisket utanför Västafrika har alltid varit rikt. Men på senare tid har det förändrats. De tidigare så fiskrika vattnen har nu nästan tömts på fisk. Enligt FNs livsmedelsorgan FAO är alla västafrikanska fisken överexploaterade, och kustfisket har minskat med 50 procent på 30 år.

– Ibland, efter en lång dags fiske, kommer jag tillbaka tomhänt, utan att ens ha fått ihop till bensinkostnaderna, berättar den senegalesiske fiskaren Ngalla Guèye i rapporten.

Bara i Senegal sysselsätter fiskesektorn 600 000 personer, och fisken bidrar med 40 procent av intaget av animaliskt protein. I närbelägna Ghana står fisken för så mycket som 58 procent av det animailska proteinintaget. En så viktig del har man inte råd att förlora.

2017 – afrikanska året för småskaligt fiske?

De sista åren har det småskaliga fisket fått allt större uppmärksamhet bland beslutsfattare. Det beror mycket på att världens länder genom FAO för första gången gemensamt antagit Internationella riktlinjer för ett hållbart småskaligt fiske.

Det västafrikanska fiskenätverket CAOPA föreslår att Afrikanska Unionen utnämner 2017 till ett afrikanskt år för småskaligt fiske. Det skulle ge anledning för afrikanska nationer att genomföra en reform av sin fiskepolitik mot en mer hållbar utveckling. Det skulle vara ett viktigt steg på vägen i att omsätta riktlinjerna i praktiken.

CAOPA vill också att länderna inför korrekt insamling av fiskedata, ökad kontroll och efterlevnad av fiskelagar, utvidgade zoner för enbart småskaligt fiske och ett ökat stöd till innovativa lösningar som leder till förbättrade arbets- och levnadsförhållanden, särskilt för kvinnor. 

– Nu är det hög tid att agera! Riktlinjerna behöver omsättas i praktiken. Här kan Sverige spela en värdefull roll och via sitt stöd till EU, och därigenom Afrikanska Unionen, trycka på så att detta blir verklighet. Genom vårt medlemskap i EU bör vi också verka för en europeisk fiskepolitik som tar hänsyn till det småskaliga fisket och dess roll för en hållbar utveckling.

Ekonomiskt fördelaktiga fiskeavtal mellan EU och tredje land får inte ske på bekostnad av redan marginaliserade fiskesamhällen i Syd. Demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, tryggad livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning måste gå före, säger Sara Fröcklin, sakkunnig inom tropiska marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

Hållbarhetsagendans mål för hav och kust

I de nya globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, har Sverige tillsammans med Fiji tagit på sig en ledande roll för att ro i hamn mål 14 om hav och marina resurser. Genom att stödja ett hållbart småskaligt fiske och främja välmående hav och marina ekosystem blir det också lättare att uppnå flera andra utvecklingsmål som utrotning av hunger och fattigdom, ökad hälsa och välbefinnande, jämställdhet, jämlikhet, och bekämpandet av klimatförändringar.

Röster från det afrikanska småskaliga fisket

Lansering Senegal

I rapporten Voices from African Artisanal Fisheries lyfts mäns och kvinnors röster som berättar inifrån fiskesektorn om det småskaliga fiskets roll för deras livsuppehälle, och några av de utmaningar som de ställs inför. 

Lokala fiskrökerskor tvingas konkurrera med utländska resursstarka fiskmjölsfabriker som exporterar fisken ut ur landet, industriella fiskefartyg inkräktar på de småskaliga fiskarnas zon, industrier förorenar fiskevatten och klimatförändringar påverkar livet i havet. Det här är bara några av de utmaningar som kantar fisket.

Rapporten vittnar om idéer och åtgärder för att försöka lösa de problem som fiskemännen och kvinnorna ställs inför. Forskare, beslutsfattare och ideella organisationer kommer till tals. För det småskaliga fisket måste vara en del av lösningen i pusslet runt den viktiga fisken.

 

Naturskyddsföreningen och våra samarbetsorganisationer

Naturskyddsföreningen samarbetar med organisationer som jobbar för att stärka fiske- och kustsamhällen och påverka den internationella havs- och fiskepolitiken i en mer hållbar riktning.

Vår samarbetsorganisation CFFA, Coalition for Fair Fisheries Arrangements, är en plattform för enskilda organisationer som arbetar med fiskefrågor. CFFA bevakar den del av EU:s fiskeripolitik som påverkar länder utanför EU. Fokus ligger i dagsläget framför allt på Västafrika.

Naturskyddsföreningen stöder det västafrikanska fiskenätverket CAOPA och Rejoprao, ett nätverk för västafrikanska journalister som skriver om fiske, genom vår samarbetsorganisation CFFA. Syftet är ge kustbefolkningen möjlighet att föra fram sina synpunkter i internationella processer och bevaka sina rättigheter gentemot det industriella fisket för ett hållbart småskaligt fiske.

Läs mer i den lättlästa och tankeväckande rapporten Voices from African Artisanal Fisheries (pdf) där män och kvinnor som arbetar med fiske i Västra Afrika berättar om sina liv inom fiskenäringen och vilka utmaningar det innebär.

Ge bort en gåva till havet!

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!