Faktablad: Framtidens energi

Energifallet

Faktablad: Framtidens energi

Vilka energikällor kommer vi att använda i framtiden och hur kommer framtidens energisystem att se ut? Det tas upp i det här faktabladet.

Solcellstak i Freiburg, Tyskland. CC BY-SA 3.0

Solcellstak i Freiburg, Tyskland. CC BY-SA 3.0

Framtidens energikällor

En energikälla är något som finns i naturen och som kan omvandlas till användbara energiformer som el, värme och rörelse i exempelvis en bil eller ett tåg. Exempel på energikällor är uran, kol, olja, vindar, strömmande vatten, solinstrålning, ved och annan biomassa.

De energikällor vi människor använder brukar delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. De förnybara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut. De icke förnybara energikällorna finns däremot i en bestämd mängd på vår jord och återbildas mycket långsamt eller inte alls. De kan därför ta slut och ju mer av dem som används idag, desto mindre finns kvar till framtida generationer. Eftersom tillgången på fossila bränslen och uran är begränsad på jorden är det bara förnybar energi eller nya former av kärnkraft som har potential att ge energi i framtiden.

Dagens globala energisystem består till största delen av fossila energislag, trots att det finns stora potentialer av förnybar energi på planeten. Några få procent av Saharaöknens yta skulle teoretiskt räcka för att, med solinstrålningen som källa, producera lika mycket energi som vi människor använder totalt på jordklotet.

Också i Sverige har vi goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem. Sverige är ett glesbefolkat land med god tillgång till bioenergi, vattenkraft och bra vindlägen. Dessutom skulle solceller på en fjärdedel av alla södervända tak kunna ge 10 procent av Sveriges årsbehov av el. Det är mer än vad kärnkraftverket i Oskarshamn producerade 2014.

Trots att det har pratats om förnybar energi länge är det först på senare år som en storskalig utbyggnad av förnybara energikällor – utöver vattenkraft – har skett på många håll i världen. Tekniken har utvecklats och ekonomiska orsaker har drivit på utvecklingen så att det blivit lönsamt även ekonomiskt.

> Läs mer om förnybara och icke förnybara energikällor

Framtida energitekniker

Förnybar energi

Redan nu finns massor av förnybara energislag, som har kommit långt i sin tekniska utveckling och som börjar konkurrera ut fossila energislag. Teknik för att fånga och lagra förnybar energi kan ändå bli bättre, effektivare och användas på nya sätt.

Mycket forskning pågår kring nya sätt att utnyttja solen, vinden, vattnet och biomassan. Vad sägs om helt genomskinliga solceller som kan användas som fönsterglas? Eller solceller baserade på nanoteknik eller grafen, som gör dem så tunna och lätta att de går att bygga in i vad som helst? Kanske kan vi måla våra hus med solfärg i framtiden? Annan forskning om mer storskaliga tekniker rör flytande solcellsparker, solceller i rymden och solceller i vägarna som kan ladda elbilar som kör på dem. 

Mycket utveckling pågår också för att göra vindkraften mer effektiv och mindre störande för omgivningen, till exempel med vertikala vindkraftverk, vindkraftverk helt utan roterande blad, flygande vindkraftverk högt upp i luften och flytande vindkraftverk långt ut till havs. 

Även inom vågkraft pågår många olika projekt som utvecklar allt ifrån flytande ormliknande vågkraftverk till bojar på vattnet som är förankrade i havsbotten till drakar som “flyger” under vatten eller turbiner nedsänkta i tidvattenströmmar.

Även biobränslen kan produceras och användas på andra sätt i framtiden. En teknik som nästan är mogen för marknaden är att förgasa biomassa, alltså göra gas av till exempel trä. Detta gör att det går att få en högre verkningsgrad, alltså mer el, i produktionen. Många nya bränslen för bilar, bussar och flygplan finns redan och utvecklas vidare från biomassa.

Nya källor till bioenergi är också något som det satsas både forskning och utveckling kring, eftersom biobränslen från skogsbruket och jordbruket kanske inte räcker till framtida behov. Exempelvis kan odling av alger ses som lovande, odlingen kan ske både i tankar och i hav och sjöar. 

Fjärde generationens kärnkraft

Nya former av kärnkraft utvecklas nu, den så kallade fjärde generationens kärnkraft (Gen IV). Denna skulle kunna förse samhället med energi under mycket lång tid eftersom den utnyttjar energin i bränslet uran mycket bättre. Fjärde generationens kärnkraft skulle också kunna använda dagens kärnavfall som bränsle. 

Även om detta är en väldigt stor fördel jämfört med dagens kärnkraft, har Gen IV fortfarande nackdelar jämfört med förnybart. Olycksrisken finns kvar, även om den är betydligt mindre, och radioaktivt avfall bildas som måste förvaras säkert i 500-1000 år. Det är visserligen kortare tid än för dagens kärnavfall, som måste förvaras i 100 000 år, men det är fortfarande framtida generationer som kommer att få ta hand om det.

> Läs mer om miljöpåverkan från elproduktion

Fördelen, jämfört med förnybart, är att kärnkraften inte är beroende av vädret för att producera el, och har därför inte samma behov att kompletteras med reglerkraft. Det gör det enklare att styra så att elen produceras samtidigt som konsumenterna behöver den.

Det finns reaktorer i drift redan nu, som skulle kunna passa in i ett Gen IV-system, och mycket forskning pågår. Frågan är om tekniken kommer att bli tillräckligt billig, och redo för stor uppskalning, för att kunna ersätta fossila bränslen. Många tror att tekniken inte kommer att vara färdig att användas i större skala förrän runt år 2040.

Fusionskraft

Det finns också de som tror att fusionskraft kan bli en lönsam energikälla i framtiden. Fusion är energikällan som får solen att lysa. Fusion bygger precis som kärnkraft på en kärnreaktion, men här utvinns energi genom att två lätta atomkärnor slås samman i hög hastighet.

Fördelen med fusionskraft som energikälla är att den kan ge oss nästan obegränsade mängder energi under en lång tid framöver. Den medför inte heller samma risker som dagens kärnkraft som bygger på fission, alltså att energi utvinns genom att atomkärnor delas. Det bildas inte lika mycket radioaktiva restprodukter och det finns ingen risk att en härdsmälta kan uppstå. 

Det stora problemet med fusion är att det krävs väldigt höga temperaturer för att få processen att fungera - ungefär hundra miljoner grader - vilket kräver stora mängder energi in i processen och ställer stora krav på materialen.

Än så länge har forskarna inte lyckats få ut mer energi än de stoppat in i någon fusionsreaktor. Även om många forskare tror på en framtid för fusion så finns de andra som tror att tekniken kommer att bli för dyr i förhållande till alternativen.

Framtidens energisystem

I dagens energisystem produceras el i stora anläggningar (kärnkraftverk, vattenkraftverk etc) och sedan distribueras elen till alla genom ett elnät. Det är ett system som är känsligt för stora avbrott. Många människor drabbas om nätet störs, t ex av en storm som fäller träd över ledningarna. Samtidigt kan ett stort system innebära möjligheter att producera el effektivare, och det är enkelt för konsumenterna att få tillgång till el, så länge som systemet fungerar.

Att den förnybara energin, och då särskilt solenergin, är lättare att få tillgång till för alla, över hela världen, är en viktig skillnad mot konventionella energikällor. En "solrevolution" innebär inte bara en övergång till mer hållbara energislag utan kan även innebära att makten över energin flyttas från de stora bolagen till konsumenterna.

Omställningen till förnybart handlar alltså inte bara om att byta energikälla utan innebär också en stor omfördelning av makten, både i Sverige och globalt. Dels kommer politiskt inflytelserika bolag som använder kol, olja och kärnkraft som energikälla att förlora makt, dels kommer folket alltmer äga sin egen elproduktion, när allt fler tak har solceller, när männoskor har egna vindkraftverk eller andra förnybara anläggningar. 

Reglera, lagra eller använda smart?

El har hittills varit svår att lagra. Det innebär till exempel att när en lampa tänds, måste det precis samtidigt rinna en viss mängd vatten genom ett vattenkraftverk. Alternativt kan en vindpust blåsa förbi ett vindkraftverk, solen lysa på en solcell, eller så kommer elen från en annan energikälla.

Vattenkraften är lättast att styra över, då det är ganska enkelt att omedelbart öppna dammluckor och öka flödena genom vattenkraftverken. I dagsläget fungerar den därför som reglerkraft för att balansera elproduktionen mot det varierande elbehovet.

Med en större mängd väderberoende elproduktion, till exempel solel och vindkraft, förändras balansen i systemet. Kanske behöver konsumenterna massor av el under dagar då det är molnigt och alldeles vindstilla? Det kan hanteras på olika sätt, bland annat genom reglerkraft, nya sätt att lagra energi, smarta elnät och att kombinera flera olika lösningar till en helhet.

Reglerkraft: Reservkraft som kan producera el när det inte blåser och solen inte skiner kan fås genom att blanda de energislag som är beroende av vädret med de som inte är det, till exempel biokraft eller vattenkraft, som går att planera och reglera. Även kärnkraft kan användas som reglerkraft, men den är inte så lätt att styra att den är särskilt lämplig till det ändamålet. Dessutom är kärnkraft ingen långsiktigt hållbar lösning.

Lagring: Ett annat sätt är att lagra elen. Hittills har det varit svårt att lagra el och det har inneburit stora förluster av el. Det innebär att man inte kunnat få ut lika mycket el som man tidigare stoppat in i lagringssystemet. Tekniker för att lagra el i batterier är nu under stark utveckling. Till exempel kommer vi i framtiden kanske att ladda våra elbilar under dagen, då solen lyser på solcellerna på skolans eller på arbetsplatsens tak. Elen lagras då i elbilens batterier, och vi kan använda den när vi kör hem på kvällen. Andra tekniker för att lagra el är också under utveckling, till exempel i stora svänghjul eller genom att konvertera elen till andra energiformer och tillbaka igen.

Smarta elnät: Den tredje lösningen är att användarna av el blir mer flexibla och använder mer el vid bättre tidpunkter, genom att till exempel passa på att värma upp varmvatten, tvätta, ladda elbilen och köra elkrävande industriprocesser när det blåser mycket och solen skiner. Många av de här processerna kan bli helt automatiska i framtiden med så kallade “smarta nät” där uppkopplade apparater känner av vad elen kostar vid varje tillfälle och sätter igång tvätt- eller diskmaskinen när elen är billig. 

Kombinera flera förnybara tekniker: Ett fjärde sätt att minska problemet med oregelbunden elproduktion är att koppla ihop större system och samtidigt blanda olika förnybara energislag och olika tekniker. Med en kombination av solel, vågkraft och vindkraft på olika ställen, till exempel till havs, på land och på hög höjd, kommer det alltid att gå att få energi från någon källa. För att det här ska fungera behöver möjligheten att transportera el långa sträckor bli bättre, och fler länder behöver koppla samman sina elnät.

Småskalighet eller storskalighet?

Tekniker för att transportera el långa sträckor (så kallad transmission), lagring och balanskraft, smarta nät och flexibilitet på användarsidan utvecklas i rasande fart. Men det finns samtidigt en rörelse som pratar om att klippa sladden till elnätet och bli självförsörjande på energi genom att ha egen solel, vindkraft, bioenergi och egna batterier som kan lagra elen.

I många länder, som idag saknar utbyggda elnät, kan småskalig förnybar el ge människor tillgång till energi snabbare, lättare och billigare än konventionella energislag som kol, olja och kärnkraft. Då brukar det pratas om att länderna hoppar över ett utvecklingssteg - så kallad “leap frogging”. Precis som många länder inte har byggt något fast telefonnät, utan gått rakt på mobiltelefoni, kan de hoppa över fossila bränslen och kärnkraft och gå rakt på framtidens energislag. 

Det är omöjligt att veta hur framtidens energisystem kommer att utvecklas! Vilka av alla nya tekniker kommer att bli mest miljövänliga, billigast och enklast? Kommer vi ha småskaliga system där alla är självförsörjande, eller storskaliga system där solel i Sahara levererar el till hela Europa? Kommer kärnkraften utvecklas vidare? Kommer lagring och reservkraft göra elen konstant tillgänglig i det framtida förnybara energisystemet? Eller kommer det att vara en självklarhet att vänta med aktiviteter som kräver mycket el till tillfällen när eltillgången är god?

Inlåsningseffekter

Hur framtidens energisystem utvecklas beror mycket på vad politikerna beslutar och hur företag och privatpersoner investerar. Storskaliga energilösningar tar lång tid att bygga och när ett system väl är byggt är det svårt och dyrt att ändra på det. Ett kärnkraftverk kostar många miljarder att bygga och måste leverera el i minst 40 år för att bli lönsamt. Även inköp av och exploatering av oljefält och kolfyndigheter har lång återbetalningstid. Stora investeringar gör att det blir svårare att lägga om kursen och på så vis riskerar vi att fastna i dåliga lösningar.

Om de som fattar besluten inte tänker rätt från början, och saknar en helhetsbild av energisystemet, riskerar det att leda till inlåsningseffekter och dåliga investeringar i tekniker som inte passar ihop. Om stora investeringar till exempel görs i ledningar, som ska transportera el genom hela Europa, samtidigt som konsumenterna satsar på att bli självförsörjande på el, riskerar stora investeringar att vara bortkastade. Det kan också vara onödigt att bygga anläggningar för balanskraft, som kan täcka upp när det exempelvis inte blåser, om smarta elnät samtidigt gör att användarna hellre anpassar sin förbrukning.

Mot framtiden

De svenska kärnkraftverken har en livslängd som gör att de måste fasas ut inom 20 till 30 år. Dessutom gör bristande lönsamhet nu att vissa reaktorer stängs i förtid. Ny elproduktion, som ska ersätta kärnkraften, måste planeras snart eftersom det kan ta 10-20 år att bygga stora ledningar och produktionsanläggningar om hela processen med tillståndsansökning, planering, byggande osv tas med. Men de som ska ta besluten vet inte hur energisystemet kommer att utvecklas. När kärnkraften började byggas ut på 70-talet trodde utredare att elanvändningen skulle vara 500 TWh i Sverige år 2000. I själva verket var den inte mer än 140 TWh. Det är helt enkelt svårt att veta vad som händer i framtiden.

Det är bara 20 år till 2035, när de kärnkraftverk vi har idag ska vara stängda. Energisystemet som ska ta över efter kärnkraften då måste planeras nu. Globalt måste de fossila bränslena vara helt utfasade 2050 om vi ska klara klimatmålen. Det kan verka som en omöjlig uppgift på bara 35 år, men lika långt tillbaka, år 1980, hade nästan ingen dator hemma, privata mobiltelefoner och internet fanns inte och solcellerna kostade 100 gånger så mycket som idag.

Vårt elbehov kan komma att öka. Till exempel kanske fler bilar går på el i framtiden, för att vi inte vill använda olja, och vi kan få nya industrier hit. Då är det bättre att spara än att behöva bygga ny elproduktion. 

Energieffektivisering är en viktig pusselbit för ett elsystem med 100 procent förnybar el. För att kunna ha mycket förnybar el som varierar med vädret, till exempel solel och vindkraft behövs balanskraft, som ser till att det inte blir elbrist molniga eller vindstilla dagar. Den balanskraft vi har i Sverige är vattenkraft, och den ska inte byggas ut mer än vi redan har gjort. Så om vattenkraften ska kunna balansera den förnybara elproduktionen i Sverige, och kanske i delar av Europa som inte har någon egen vattenkraft, kan elbehovet inte vara hur stort som helst. 

Eftersom all energianvändning påverkar miljön är det enda hållbara att använda förnybar energi och samtidigt minska vår energianvändning, så att den förnybara energin räcker till alla.

Så tycker Naturskyddsföreningen

För energisystemet innebär Naturskyddsföreningens klimatmål att vi människor inte kan fortsätta använda fossila bränslen, eftersom de släpper ut mycket växthusgaser. Energikällorna måste också vara långsiktigt hållbara och inte komma från resurser som tar slut (t ex olja och uran). Därför tycker Naturskyddsföreningen att energin i framtiden måste komma från 100 procent förnybara energikällor i hela världen. Och att dessa förnybara energikällor måste användas på ett sätt som påverkar den lokala miljön så lite som möjligt.

> Läs mer i Naturskyddsföreningens klimatpolicy.

> Till alla Naturskyddsföreningen i skolans faktablad