Läroplanskopplingar: Ballongbilen (1-6)

Lgr22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.


Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Tk: Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.

Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. 

Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Fy: Kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället.

Förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö.

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Ke: Kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen.


Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

F-3

Tk: Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

NO: Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion som kan upplevas och observeras vid lek och rörelse.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg. 

4-6

Tk: Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 

Fy: Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.

Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer. 

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller

Ke: Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.

Bli först att gilla!