Om Naturskyddsföreningen i skolan

Naturskyddsföreningen arbetar för att främja lärande för hållbar utveckling tillsammans med skolor, kommuner, forskare och andra utbildningsaktörer. Vi erbjuder metoder och material för undervisning och skolutveckling för hållbar utveckling.

Naturskyddsföreningen samverkar med en rad aktörer för att driva på genomförandet av undervisning för hållbar utveckling och för att Sverige ska leva upp till internationella åtaganden där utbildning spelar en nyckelroll.

Skolans roll för en hållbar utveckling

Världen står inför stora utmaningar men också möjligheter! Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolan spelar en central roll för att lyckas.

De globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) antogs i FN i september 2015. Tillsammans med 192 andra länder anslöts Sverige till agendan. Mål 4 handlar om allas likas rätt till god utbildning och utbildningens roll för en hållbar utveckling. Nu är det hög tid att utbildning för hållbar utveckling får större utrymme i undervisning på alla nivåer.

Den svenska läroplanen ger ett mycket tydligt uppdrag att utveckla elevernas förståelse för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling, Lärande för hållbar utveckling (LHU) omfattar även att utveckla engagemang, delaktighet och handlingskompetens som följer med resten av livet.

Naturskyddsföreningen arbetar brett mot skolor, kommuner, företag och beslutsfattare för att uppmuntra till en ”whole school approach” där hållbar utveckling genomsyrar skolan både i teorin och praktiken.

Vad vi vill åstadkomma

Vår målsättning är att hållbarhetsfrågorna ska ha en central roll i den svenska skolan och att hållbar utveckling ska finnas med som en självklar del i alla skolämnen. Eleverna ska upptäcka hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Naturskyddsföreningen vill, i enlighet med aktuell forskning, se att undervisning för hållbar utveckling kopplas till verkligheten utanför skolan och att undervisningen är ämnesövergripande.

Genom våra projekt och skolmaterial vill vi främja samarbeten mellan skolor och närsamhället och bidra till goda möjligheter för elever att göra studiebesök och delta i verkliga beslutsprocesser i den egna kommunen. Vi vill också att alla skolor ska ha tillgång till skolnära natur och att undervisning utomhus inkluderas som en självklar del i lärandet.

Hur vi arbetar

Naturskyddsföreningen arbetar med skolfrågor på flera olika sätt. Vi erbjuder kostnadsfritt skolmaterial om energi, klimat, konsumtion, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturskydd. 

Sen 2008 har Naturskyddsföreningen i samarbete med Naturskoleföreningen årligen genomfört den populära fortbildningen Skogen som klassrum och på senare år även Mer friluftsliv i skolan tillsammans med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna.

Naturskyddsföreningen driver sedan 2015 ett skolprogram, Operation: Omställning, där högstadieklasser arbetar med Naturskyddsföreningens skolmaterial och knyter ihop det med ett studiebesök på ett av Ikeas svenska varuhus. Inriktningen är energi- och klimatfrågor samt frågor om hållbar konsumtion och produktion. Programmet finansieras av Ikea. Mer information finns på sidan om vårt skolprogram för högstadiet.

Vi samarbetar med kommuner i en rad skolutvecklingsprojekt. Naturskyddsföreningen samverkar också med universitet och andra samhällsaktörer som är verksamma inom utbildning för hållbar utveckling.

svenska, unescopriset, unesco, unescorådet

2021 belönades Naturskyddsföreningen med Svenska Unescopriset för vårt arbete med utbildning för hållbar utveckling.

Nyckelord: Whole school approach, skolutveckling, lärande för hållbar utveckling, skolsamarbeten, samverkan med externa aktörer, globala målen, LHU, ESD.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterat innehåll