Läroplanskopplingar: Bygga vindskydd (1-9)

Lgr 22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Idh: Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer.

Förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa.

Tk: Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. 

Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.


Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Åk 1-3

Idh: Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver läge, avstånd och riktning.

 Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö. 

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter. 

Tk: Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.

Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Åk 4-6

Idh: Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. 

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken. 

Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter. 

Tk: Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel skal, armering och fackverk. Material som används i hållfasta och stabila konstruktioner.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Åk 7-9

Idh: Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider. 

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken. 

Kulturella traditioner i friluftsliv och utevistelse. 

Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter

Tk: Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner samt betydelsen av materialens egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!