Läroplanskopplingar: Löpsedeln (eller reklamskylten) (4-9)

Lgr22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.


Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Bi: Kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen, 

Förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.

Bl: Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material. 

Sv: Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

4-6

Bi: Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Bl: Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. 

Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.

Sv: Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö och personbeskrivningar samt dialoger. 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

7-9

Bi: Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Bl: Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.

Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.

Sv: Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Bli först att gilla!