Läroplanskopplingar: Tankar om framtiden (Gy)

Lgy11

Övergripande mål- och riktlinjer

Det är skolans ansvar att varje elev:

 • kan använda sina kunskaper som redskap för att
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har kunskaper om samhälls- och arbetsliv,
 • har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv,
 • har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor,
 • kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Syfte gymnasiegemensamma ämnen

Övningen kan bidra till att ge eleverna förutsättningar för att utveckla:

 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv (Sh)
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer (Sh)
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder (Sh)
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet (Sh)
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer (Sh)
 • Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle (Tk)
 • Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv (Tk)

Centralt innehåll gymnasiegemensamma ämnen

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Sh: Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.

Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!