Läroplanskopplingar: Vindsnurran (1-6)

Lgr22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.


Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Tk: Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och 

Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Fy: Kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället.

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik. 

Ge: Kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

1-3

NO: Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.  

SO: Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.

Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.


4-6

Tk: Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 

Fy: Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Ge: Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Bli först att gilla!