Ordlista: Energi, klimat och hållbar utveckling

Från Agenda 2030 till växthusgaser. En ordlista med förklaringar av ord och begrepp som rör energi, klimat och hållbar utveckling. Sist i ordlistan finns också alla ord och begrepp översatta till engelska.

Nyckelord: agenda 2030, albedo, atmosfär, bergvärme, biobränsle, biogas, biomassa, cirkulär ekonomi, COP, cradle to cradle, delningsekonomi, effekt, ekologi, ekologisk hållbarhet, ekosystem, ekosystemtjänster, elektricitet, elektrisk energi, energieffektivisering, energikälla, energiomvandling, energiprincipen, exergi, extremväder, FNs klimatkonvention, fjärrvärme, fossil energi, fossilgas, fotosyntes, fracking, förnybara. energikällor, försiktighetsprincipen, generator, geotermisk energi, global uppvärmning, globala målen för hållbar utveckling, greenwashing, IPCC, kemisk energi, klimatanpassning, klimatförändring, klimatkompensation, klimatscenario, klimatskeptiker, kolbudget, koldioxid, kolförråd, kolsänka, kretslopp, kyotoprotokollet, livscykelanalys, LCA, kärnkraft, lustgas, metangas, naturresurser, ozonlagret, parisavtalet, planetära gränser, Polluter Pays Principle, permafrost, potentiell energi, rörelseenergi, självförstärkande mekanismer, skiffergas, solceller, solenergi, svaveldioxid, solfångare, tidvattenenergi, utsläppsrätt, vattenkraft, värmeenergi, värmepump, växthuseffekt, växthusgaser.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll