Striden om slutförvaret

Hösten 2017 skedde domstolsförhandlingen om slutförvaret av kärnavfall i Sverige. Målet är ett av de största miljömålen i Sveriges historia och Naturskyddsföreningen har deltagit i rättsprocessen. Turerna kring frågan har varit långa och många – här reder vi ut vad det egentligen handlar om.

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Förhandlingen om slutförvaret av kärnavfallet är en del av en flera år lång process. I Sverige har diskussionen om slutförvar av det radioaktiva avfallet egentligen pågått ända sedan den första forskningsreaktorn startades på 1950-talet. De senaste fyrtio åren har Svensk Kärnbränslehantering, SKB, undersökt hur avfallet från de svenska kärnkraftverken ska förvaras. I väntan på ett slutförvar ligger avfallet i bassänger i ett slags mellanförvar i Oskarshamn.

12 000 ton avfall

I samband med att SKB år 2011 ansökte om tillstånd för att bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle i Forsmark fick frågan ännu mer uppmärksamhet. Deras ansökan handlar om att använda sig av den så kallade KBS3-metoden, en metod som går ut på att placera avfallet i kapslar tillverkade av koppar, gräva ner dem i urberget och fylla hålen med bentonitlera. Sammanlagt handlar det om 12 000 ton avfall, som ska lagras i tusentals år. 

Ärendet har prövats parallellt enligt två olika lagstiftningar – kärntekniklagen och miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort prövningen enligt kärntekniklagen, och mark- och miljödomstolen har prövat ärendet enligt miljöbalken. 

Processen i domstolen har varit öppen för miljöorganisationer, forskare, närboende, med flera, som har tillåtits framföra sina synpunkter på ansökan. Domstolsförhandlingen pågick under fem veckor under hösten 2017. 

Vill stoppa metoden

Naturskyddsföreningen har deltagit i miljöprövningen av ansökan tillsammans med Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Både MKG och Naturskyddsföreningen motsätter sig idén om att använda KBS3-metoden då det saknas vetenskapligt underlag för att styrka att metoden är säker. Mer om det kan du läsa här. 

Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen lämnade den 23 januari 2018 över varsitt yttrande till regeringen. Nu är det upp till regeringen att ta ställning  – något som beräknas ta omkring ett år. 

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.