Framtidens vattenkraft släpper fiskarna fria

Vattenkraft är en fantastisk resurs. Sveriges tillgång till strömmande vatten är unikt och vattnets kraft har gett oss möjlighet att ställa om till förnybar energi. Men runt omkring många kraftverk har både djur och natur fått betala ett högt pris. Forsar och dammar har torrlagts, fiskebestånd slagits ut och naturen har i vissa områden satts ur balans. Nu måste också kraftverken ta hänsyn till livet runt rinnande vatten.

Hertings kraftstation, Falkenbergs kommun.

Foto:

Thomas Andersson

Floder, bäckar och älvar fungerar som ett blodomlopp i den svenska naturen. Från högsta fjälltopp till sjöar och hav transporteras förutom vatten också sediment och näring. Sedimenten skapar viktiga livsmiljöer i de lägre delarna av vattendraget där fiskar kan lägga sina ägg och musslor kan gräva ner sig.

Åar, bäckar och älvar är ett av våra mest artrika ekosystem. Bara en liten å kan rymma hundratals arter och tusentals djur per kvadratmeter. Forsande vatten är särskilt värdefullt eftersom många fiskar, som lax, öring och aspen, är beroende av det strömma vattnet för sin fortplantning. I forsande vatten finns också mer syre och mat vilket gör att många djur trivs där.

Vattnets kraft ger ren el

Människor har länge förstått vikten av strömmande vatten och många svenska städer och byar ligger nära ett vattendrag. Vi har sedan långt tid tillbaka använt kraften i vattnet för att mala och pumpa. Och de senaste 100 åren har vattenkraften även gett oss elektricitet.

För visst är vattenkraft är en ren och bra energikälla. Den är förnybar med mycket låga utsläpp av växthusgaser. Vattenkraften är en viktig del i Sveriges energisystem och behövs för att vi ska kunna ställa om till 100 procent förnybart. Men vattenkraften måste också ta hänsyn till livet i vattnet.

Därför har Naturskyddsföreningen valt att miljömärka vissa vattenkraftverk med Bra Miljöval under förutsättning att produktionen också tar hänsyn till den biologiska mångfalden i och omkring vattendragen. Läs gärna mer om Bra Miljöval och kriterierna för miljömärkt el här.

Stora hinder för fiskens vandring

Många fiskarter vandrar mellan olika livsmiljöer under delar av sina liv, det gör även vanliga arter som gädda, abborre och öring. Vandringen är också en förutsättning för att andra arter, såsom våra hotade stormusslor, ska kunna fullfölja sin livscykel.

I Sverige finns ca 2000 vattenkraftverk och kanske 10 000 dammar men bara ett fåtal av dessa erbjuder en fri passage för fisk. De allra flesta hindrar istället djur från att röra sig fritt. För fiskar som är helt beroende av vandring mellan sött och salt vatten, såsom lax och ål, har det fått förödande konsekvenser. Ålen har t.ex. minskat med 99 procent på 50 år och det finns idag bara ett tiotal vilda livskraftiga laxpopulationer i svenska älvar och floder.

Därför måste i princip alla vattenkraftverk och dammar skapa fria vandringsvägar och släppa igenom tillräckligt mycket vatten. Först då kan vi få tillbaka hotade arter, fler fiskar och en högre biologisk mångfald i våra rinnande vatten.

Torrlagt Hertings

Bilder före och efter ombyggnationen av Hertings kraftverk i Ätran. Här har Falkenbergs kommun verkligen förstått värdet av levande vattendrag och skapat fri och säker passage för alla fiskar både upp och ner. Foto: Thomas Andersson

Hertings efter ombyggnation

Ny lagstiftning för vattenkraften

Merparten av Sveriges kraftverk drivs med 100 år gamla tillstånd. Men flera vattenkraftverk och dammar saknar också tillstånd helt. Små kraftverk producerar ofta väldigt lite el samtidigt som de kan orsaka stor biologisk skada. De 1000 minsta kraftverken producerar tillsammans endast ca 0,25 procent av den svenska elen. Tusentals av landets dammar har också förlorat sin funktion. Det bästa för miljön skulle därför vara att dessa rivs ut.

Idag har myndigheterna svårt att ompröva vattenkraftverkens tillstånd och kostnaden är hög för att få till de miljöanpassningar som behövs. För att få ordning på situationen behövs en ny lagstiftning för vattenverksamheter. Det behövs också en fond där vattenkraftbolagen solidarisk betalar för de utrivningar och miljöanpassningar som miljöbalken och kulturvården kräver. Läs mer om Naturskyddsföreningens syn på vattenkraft och ny lagstiftning här.

Rikedomar runt rinnande vatten

Att förbättra och återställa vattendrag genom att riva ut och miljöanpassa vattenkraftverk och dammar är inte bara bra för naturen, det är också en lönsam affär för den lokala ekonomin.

Miljöanpassningar i vattenkraften skapar fler jobb. En miljöanpassning av svensk vattenkraft med ambitionen att nå målen i Vattendirektivet kommer att innebära minst 560 heltidstjänster per år under 20 års tid för projekterare, konsulter, byggbolag och hos företag som säljer byggmaterial och tillverkar olika tekniska lösningar.

Mer fisk lockar också fler fritidsfiskare vilket gynnar lokala företag med inriktning på fisketurism, boendeanläggningar, redskapsförsäljare, matbutiker och lokala serviceföretag runt vattendragen. Totalt beräknas ombyggda vattendrag kunna generera intäkter på drygt 11 miljarder SEK per år, vilket motsvarar minst 6900 arbetstillfällen årligen. Läs gärna mer i rapporten Rikedomar runt rinnande vatten här.

Välj el märkt Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.