Sätt stopp för ett gräsligt ogräsmedel

Glyfosat är världens mest använda bekämpningsmedel. Ämnet är giftigt för vattenlevande organismer, totaldödar alla växter och kan skada insekter. Just nu pågår ett medborgarinitiativ inom EU för att stoppa glyfosat – din röst behövs!

Glyfosat ingår bland annat i världens mest använda ogräsbekämpningsmedel Roundup. Medlet används ofta för att ta bort ogräs från sten- eller grusbelagda ytor eller på åkrar inför nästa sådd. Varje år säljs mellan 600 och 700 ton av glyfosat, bara i Sverige.

Risker med glyfosat

Glyfosat är ett totalbekämpningsmedel vilket betyder att det dödar all växtlighet. Medlet är dessutom direkt giftigt för vattenlevande organismer. Den stora användningen av glyfosat runt om i världen förstör nyttig växtlighet och minskar den biologiska mångfalden vilket med tiden utarmar våra matjordar och minskar bördigheten. Bördiga jordar är viktiga för att klara klimatförändringar och matförsörjningen på lång sikt.

2015 genomförde SLU en undersökning av yt- och grundvatten i Sverige som visade att alla prover innehöll bekämpningsmedelsrester där glyfosat var ett av de vanligaste preparaten.

Sverige har redan i dag hårdare regler kring glyfosat än många andra EU-länder. Här tillåts till exempel inte användning av ämnet strax innan skörd, vilket är vanligt i andra delar av världen, eftersom det ger höga resthalter av bekämpningsmedlet i det odlade livsmedel. Svenska Kemikalieinspektionen har nyligen föreslagit ett totalförbud av glyfosat för trädgårdsbruk.

Potentiellt hälsofarligt

Det pågår en livlig diskussion om huruvida glyfosat ska förbjudas inom EU. Det är framförallt kring mänskliga hälsoeffekter som åsikterna går isär. Diskussionen handlar om huruvida glyfosat kan anses vara cancerogent, kopplas till infertilitet, fosterskador och skador på nervsystem och njurar. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) menar till exempel att det inte finns tillräckligt med bevis för att glyfosat ska klassas som cancerogent medan IARC (specialiserade på cancerforskning och lyder under World Health Organisation) medan WHO klassar glyfosat som misstänkt cancerogent.

Alla är dock överens om att glyfosat är giftigt för vattenlevande organismer, totaldödar alla växter och kan skada insekter. Flera länder har redan förbjudit glyfosat för trädgårdsbruk.

När negativa effekter av bekämpningsmedel diskuteras, går åsikterna ofta isär. Naturskyddsföreningen tycker att man då ska luta sig mot försiktighetsprincipen precis som det står i Miljöbalken. Vi anser därför att EU borde förbjuda glyfosat för både yrkesmässig och privat användning.

Skriv under – hjälp till att stoppa glyfosat

Just nu kan du skriva under ett medborgarinitiativ från European Citizens' Initiative (ECI) som vill stoppa glyfosat inom EU. Hjälpa till att sätta press i frågan om glyfosat och hjälp oss skärpa kraven kring hur bekämpningsmedel granskas och godkänns. ECI vill även att EU sätter ett generellt mål för minskat användade av insektsmedel.

Tillsammans kan vi göra skillnad, din röst behövs.

Vill du också se ett förbud mot glyfosat? Skriv under nu!

Sätt stopp för ett gräsligt ogräsmedel. Tillsammans kan vi göra skillnad, din röst behövs!