Ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18

Naturskyddsföreningens yttrande över ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18.

 • Naturskyddsföreningen välkomnar att Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter utökats med nya kriterier och indikatorer.
 • Naturskyddsföreningen föreslår att deskriptorn Havsbottnens
  integritet kompletteras med ett nytt kriterium som fokuserar på
  miljötillstånd och exploateringsgrad hos kustzonens grunda bottnar.
 • Naturskyddsföreningen föreslår att två nya indikatorer - Bifångst av pigghaj (under deskriptorn Biologisk mångfald) och tillgången på bytesfisk (under deskriptorn Marina näringsvävar) – läggs till, samt att även den bakteriella näringskedjan inkluderas i statusbedömningen.
 • Naturskyddsföreningen ifrågasätter giltigheten i bedömningen av
  tillståndet i havet då det gäller vissa deskriptorer eftersom bristen på tillförlitliga data är stor.
 • Naturskyddsföreningen vill understryka vikten av utökad övervakning, datainsamling och rapportering för ökad säkerhet i bedömningen.
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll