Bina och den biologiska mångfalden

För att naturen och ekosystemen ska fungera och tåla förändringar behöver det finnas många olika naturtyper och många olika djur, växter och insekter. Mångfalden är avgörande för människans överlevnad, för vi är beroende av ekosystemen för vår mat, rena luft, byggnadsmaterial och mycket annat. 

Alla växter och djur, svampar och insekter och deras livsmiljöer utgör ett viktigt myller av liv på jorden. Ju fler arter, desto rikare biologisk mångfald och desto friskare och tåligare ekosystem. Den biologiska mångfalden ligger bakom maten på din tallrik, genom ekosystemtjänster som till exempel de processer och organismer som ger oss näringsrik jord att odla i eller pollinering av växter. Och det är här bin och humlor och många andra insekter kommer in.  

Bin och humlor till din tjänst 

För att det ska bli nya frön, och ofta också frukter och bär, behöver växter pollineras. Pollinering innebär att pollen flyttas från blommors ståndare till pistiller så att växterna kan befruktas och sätta frö. 

Det är bin och humlor som pollinerar äppelträdens blommor i Kivik och kaffeplantor i Brasilien så att odlarna får en bra skörd. Kaffebuskar som får besök av pollinerande insekter får fler och större bönor. Skörden av kaffe kan bli uppemot 50 procent högre med hjälp av pollinatörer än utan. I Sverige har humlorna störst betydelse för pollinering i de flesta av våra naturtyper. 

Pollinerare och växter har genom evolutionen utvecklats för att dra så mycket nytta som möjligt av varandra. 

Vi människor är helt beroende av att pollineringen fungerar för vår matförsörjning. Därför är vi också beroende av att det finns tillräckligt många bin, humlor och andra pollinerare. Men pollineringen är också viktig för växterna själva, oavsett om vi äter dem eller inte eller om vi njuter av blomsterprakt eller inte. Växternas förmåga att föröka sig är viktig för att behålla en rik biologisk mångfald. 

Alla behövs...

Vissa bi-arter samlar pollen och nektar från många olika växtarter, medan andra är mer petiga med vad de väljer. Detta kan bero på att deras kroppsform eller längd på tunga passar bättre för att nå pollen och nektar från vissa blommor. 

Att det finns många bin och humlor räcker alltså inte, de måste också vara av olika arter. Vi och naturen behöver jordhumlor, snäckmurarbin, tapetserarbin, honungsbin, fjällhumlor och så vidare. 

…men många försvinner 

I Sverige finns cirka 270 arter vilda bin och humlor och ungefär en tredjedel av alla bi- och humlearter står med på Artdatabankens rödlista, vilket betyder att forskarna bedömer att dessa arters överlevnad inte är självklar.  

Globalt går också förlusten av arter, inte bara bin och humlor, mycket snabbt just nu. Huvudorsaken är att människor har påverkat naturen genom ett intensivt jord- och skogsbruk, att marker växer igen, genom byggande av infrastruktur och genom att bidra till ett förändrat klimat.  

Som tur är finns det mängder av initiativ på både lokal, nationell och global nivå. Stadsodlingar och ekologiskt småskaligt jordbruk bidrar till exempel till en ökad biologisk mångfald då det skapar livsmiljöer för insekter och fåglar. De flesta av de nationella miljökvalitetsmålen och flera av de globala målen syftar till att skapa en natur i balans där förutsättningarna för djur, växter och oss själva bibehålls. Nu är det upp till oss människor att se till att vi når målen och bevarar jorden dit. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 3

Relaterat innehåll