Brottsplats Sverige – gruvbrytning med lagligt stöd

Gruvbrytning sker i dag ofta i enorma dagbrott, med stora miljöskador som följd. Därför kallar vi miljöskadliga gruvor för brottsplatser, trots att det som sker där är helt lagligt. Själva lagstiftningen är en del av problemet och ger gruvbolagen en gräddfil. 

Att brottsplatsen är planerad i ett naturskyddat område, att urskog behöver huggas ner för att ge plats åt gruvavfallet eller att människors dricksvatten hotas behöver med nuvarande lagar inte alls utgöra hinder för att få starta en gruva. 

Vi kräver en skärpt lagstiftning som sätter miljöintressen före gruvindustrins intressen. För att visa vad som står på spel vid gruvbrytning har vi listat några av Sveriges värsta brottsplatser

Svärtträsk 

Scanmining och Lappland Goldminers – zink, bly och guldmalm 

Två konkurser har lett till en förstörd sjö och hundratals miljoner i saneringskostnader som skattebetalarna får stå för. Gruvbrytningen upphörde 2011, men saneringen av gruvområdet pågår fortfarande.  

Mertainen 

LKAB – järn 

När gruvan i Mertainen ett par mil söder om Kiruna skulle öppna avverkades 200 hektar urskogsartad skog för att ge plats åt ett upplag för gruvavfall. Naturskyddsföreningen överklagade beslutet men rätten avgjorde till gruvbolagets fördel. En kort tid därefter lades gruvplanerna på is på grund av för låga marknadspriser på järnmalm. Det kanske inte ens blir någon gruva, men skogen är för alltid borta.  

Kallak/Gállok 

Beowulf/JIMAB – järn 

Laponia är en av Europas sista vildmarker och klassat som världsarv av UNESCO. Det finns trots det långt framskridna planer på gruvdrift i närområdet. I Kallak några mil väster om Jokkmokk vill ett brittiskt bolag öppna en omstridd järnmalmsgruva. Den planeras utanför själva Laponia, men riskerar att påverka världsarvet – framförallt renskötseln. Gruvan och dess anläggningar skulle skära av samebyn Jåhkågasskas område i två delar och förstöra en sjö med kringliggande skogar.   

Länsstyrelsen pekade på de höga natur- och kulturvärdena, de tunga transporterna och risken för att en gruva skulle kunna påverka världsarvet Laponia negativt. Därefter har många turer skett i processen och ärendet ligger nu hos regeringen för andra gången.  

Boliden och LKAB har också fått tillstånd för malmprospektering inne i Laponia. 

Norra Kärr 

Leading Edge Materials (fd Tasman Metals) – sällsynta jordartsmetaller 

Vättern, som ger dricksvatten åt 250 000 människor, hotas av gruvbrytning. Gruvan planeras mitt i ett levande jordbrukslandskap med höga naturvärden, ett par kilometer från Vättern. Kanadensiska Leading Edge vill öppna ett enormt dagbrott för att bryta sällsynta jordartsmetaller. Högsta förvaltningsdomstolen ogiltigförklarade gruvtillståndet 2016 då man menade att informationen om gruvans miljöpåverkan var bristfällig. Processen görs nu om från grunden och gruvföretaget har bytt namn, men planerna är lika aktuella som tidigare. 

Laver 

Boliden – koppar 

I Laver utanför Älvsbyn vill gruvbolaget Boliden öppna Sveriges största dagbrott. Stora naturvärden står på spel. En hel dalgång med flera sjöar kommer att utplånas. Gruvavfall med svavelhaltig, giftig sand kommer att resa sig mer än 100 meter över marken. Gruvområdet med avfallsupplag kommer att sträcka sig över 50 kvadratkilometer. Sjöarna i området är skyddade genom Natura 2000, ett europeiskt nätverk för områden med rik biologisk mångfald. Men det är ingen garant för att de kommer att skonas. 

Bergsstaten som ansvarar för gruvtillstånden har tillsvidare sagt nej eftersom Boliden saknar ett Natura 2000-tillstånd, och regeringen har fastslagit detta, efter att bolaget överklagat. Boliden har därefter gått vidare i den rättsliga processen.  

Rönnbäcken 

f.d. Nickelmountain – nickel mm 

Tre nickelgruvor planeras i en storslagen miljö nära fjällen i Storumans kommun. Konsekvenserna för natur och renskötsel skulle bli enorma och 100 miljoner kubikmeter gruvavfall skulle dumpas i området. När nickelpriset gick ner bestämde sig exploateringsföretaget för att gå över till en mer lönsam verksamhet – inkasso. Gruvtillståndet finns dock kvar och projektet är vilande i väntan på stigande världsmarknadspriser. 

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll