Exploatering av naturresurser hotar miljöförsvarare

Det borde vara självklart att kunna försvara naturen utan att riskera livet. Men för de miljöförsvarare som motsätter sig gruvor, plantager eller skogsavverkningar ser verkligheten annorlunda ut. Det är dags att företagen tar större ansvar för mänskliga rättigheter. 

Miljöförsvarare spelar en viktig roll när de försvarar vår gröna planet. Men de lever farligt. Under 2019 dödades rekordmånga miljöförsvarare, totalt 212 personer. Det är i genomsnitt mer än 4 personer varje vecka.  

En vanlig orsak till hot och våld mot miljöförsvarare är exploatering av naturresurser utan hänsyn till de som bor i närheten och deras försörjning, något som skapar djupa konflikter.  Den globala efterfrågan på konsumtionsvaror som jordbruksprodukter, metaller och timmer driver på utvecklingen. Ofta drabbas urfolk och lokalbefolkning av de negativa effekterna, som miljöförstöring och påtvingade förflyttningar från sina traditionella landområden, medan de ser lite eller inget av de ekonomiska vinsterna.  

De dödligaste branscherna för miljöförsvarare 

De här branscherna var de som orsakade mest konflikter med dödlig utgång för miljöförsvarare under 2019: 

1. Gruvnäringen och utvinning av gas och olja (brytnings- och utvinningsindustrin) var den allra dödligaste branschen. Enligt Global Witness mördades 50 miljöförsvarare för att de motsatte sig gruvor eller utvinning av olja, gas och kol. Över hälften av dödsfallen ägde rum i Latinamerika. Det land med flest dödsfall var Filippinerna, hela 16 personer fick sätta livet till i konflikter kring gruvor.   

Orsakerna till konflikter är många: Utvinningsindustrin, speciellt gruvbrytning, ödelägger stora markområden. Hela byar kan tvingas flytta för att ge plats åt gruvor, ibland utan någon kompensation eller inflytande i processen.  

Gruvor använder dessutom mycket vatten, och kan torrlägga intilliggande vattendrag eller orsaka stora föroreningar i sjöar och vattendrag så att kringliggande byar inte längre kan använda vattnet. Dammar med förorenat gruvslam kan brista som skedde i Brasilien 2019. De flesta gruvor, speciellt dagbrott har stor påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Bryts kol och olja är dessutom påverkan på klimatet stor.  

2. Det industriella jordbruket är den näst dödligaste sektorn för miljöförsvarare med 34 dödsfall under 2019. Den största orsaken är de många konflikterna kring mark. De flesta jordbruksrelaterade attacker på miljöförsvarare äger rum i Asien, och 90 procent av dem i Filippinerna.  

En ökande global efterfrågan på vissa livsmedel, foder och biobränslen sätter press på lokala samhällen när marken för industriellt jordbruk utökas. Många småbrukare förlorar sin mark och sin försörjning till sojaodlingar, boskapsrancher eller plantager med palmolja eller frukt. Andra konflikter kan uppstå när storskaliga odlingar använder så mycket vatten att det inte räcker till andra odlingar i närheten eller bekämpningsmedel sprider sig till omkringliggande mark och vattendrag.  

Indonesien, Palmolja, Palm Oil, Oil, Plantage, Deforestation, Avskogning, Exploatering
 När regnskog huggs ner för att ge plats åt oljepalmsplantager uppstår ofta konflikter.  

3. Skogsbruket var den sektor där dödsfallen ökade mest sedan 2018, med 85 procents ökning av attacker mot miljöförsvarare. Totalt mördades 24 miljöförsvarare under 2019 i konflikter kring skogssektorn och avverkning av värdefulla skogar.   

Expansionen av jordbrukssektorn är en av de största drivkrafterna bakom skogsavverkning i världen. Sojaodlingar och oljepalmsplantager har omvandlat unika ekosystem till stora monokulturer, en grön öken för den biologiska mångfalden. När skogen förstörs hotas unika arter som Borneos orangutanger och solbjörnar, eller Amazonas jaguarer och tapirer. Om de djur och växter som lever i skogen utrotas förlorar vi en stor del av jordens biologiska mångfald. 

Amazonas, den största regnskogen i världen är hotad. De största drivkrafterna bakom avverkningen av Amazonas är sojaodlingar och boskapsrancher. Brasilien är ett av världens farligaste länder för miljöförsvarare.  

Miljöförsvararna skyddar biologisk mångfald och klimatet 

Industriellt jordbruk, olja, gas och gruvbrytning är de största drivkrafterna bakom konflikterna med miljöförsvarare, samtidigt som dessa verksamheter påskyndar klimatförändringarna genom att hugga ner våra skogar och pumpa ut koldioxid i atmosfären.  

Urfolk och lokala samhällen världen över är de som är bäst på att skydda biologisk mångfald. Att stärka urfolks rättigheter är alltså väldigt viktigt även för att skydda naturen. Personer som tillhör urfolk är överrepresenterade bland de attackerade miljöförsvararna – 2019 var så mycket som 40 procent av de mördade miljöförsvararna från urfolk.   

Företagens ansvar för mänskliga rättigheter 

Vilka brott mot mänskliga rättigheter och konflikter som står bakom produktionen av en vara är inte uppenbart för konsumenten som står i affären för att göra sitt köp. Vare sig man handlar frukt, en ny mobil, smycken eller tankar biodiesel. För oss konsumenter är det svårt att avgöra om en vara har bidragit till miljöproblem eller brott mot mänskliga rättigheter. 

Få vet att Sverige inte har någon lag som kräver att företag måste respektera mänskliga rättigheter. Det borde vara en självklarhet att företag respekterar mänskliga rättigheter, och ser till att de respekteras genom hela sin produktionskedja. Men så är det inte idag. 

Flera av våra grannländer har bindande lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter även i produktion utanför EU. Det är viktigt att kunna ställa företag till svars juridiskt så att drabbade har möjlighet till kompensation. 

Hjälp oss att kräva förändring! 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 2